Záznamní povinnost, 2. část

Vydáno: 23 minut čtení

Ve druhém čísle letošního ročníku se autoři v tomto časopise věnovali úvodu do problematiky ukládání záznamních povinností ze strany finančních úřadů. Svůj příspěvek tehdy končili přáním, aby se po sedmém senátu i rozšířený senát Nejvyššího správního soudu přiklonil na stranu soudní přezkoumatelnosti rozhodnutí o uložení záznamní povinnosti. Autoři s velkým potěšením proto přijali rozhodnutí rozšířeného senátu, po kterém již soudním přezkumům záznamních povinností nestojí nic v cestě.

Záznamní povinnost II
Ing.
Tomáš
Hajdušek
Ing.
Marek
Piech
 
1 Soudní přezkum záznamních povinností
Jak již bylo uvedeno, sedmý senát Nejvyššího správního soudu ve svém usnesení ze dne 15. července 2010, čj. 7 Afs 14/2010-73, dospěl k přesvědčení, že rozhodnutí o uložení záznamní povinnosti je způsobilé zasáhnout do práv příjemců těchto rozhodnutí. Proto by měla být tato rozhodnutí vnímána jako rozhodnutí ve smyslu ustanovení § 65 s. ř. s. a měla by být soudně přezkoumatelná. Z důvodu, že tento přístup byl v rozporu s doposud zavedenou soudní praxí, postoupil sedmý senát rozhodnutí této otázky do rozšířeného senátu.
Rozšířený senát věc projednal dne 23. srpna 2011 a vydal usnesení čj.
7 Afs 14/2010-91
, jehož výrok zní takto:
„Rozhodnutí o uložení záznamní povinnosti podle § 39 odst. 1, 2 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, je rozhodnutím ve smyslu § 65 odst. 1 s. ř. s., které podléhá přezkoumání soudem.“
Je samozřejmé, že stejný přístup se uplatní i vůči záznamním povinnostem, ukládaných po novu dle § 97 d. ř.
Z odůvodnění usnesení rozšířeného senátu citujeme podstatné pasáže:
22. Rozhodnutí o uložení záznamní povinnosti je úkonem správce daně, z něhož plyne pro daňový subjekt povinnost vést evidenci či jiné záznamy nad rámec zákonných povinností. Jedná se o úkon, jímž se ve smyslu § 65 odst. 1 s. ř. s. zakládá povinnost, a tedy i úkon, který je rozhodnutím; proto podléhá soudnímu přezkumu. Nejde pouze o „procesní“ rozhodnutí zajišťující správci daně shromáždění podkladů pro správné stanovení daně,
jak bylo posuzováno v předkládajícím senátem označených rozhodnutích tohoto soudu. Rozšířenému senátu je známo i usnesení Ústavního soudu ze dne 8. listopadu 2000, sp. zn. I. ÚS 370/99, posuzující záznamní povinnost podle daňového řádu z r. 1992 v době