Dotace v účetnictví

Vydáno: 9 minut čtení

Účetnictví je založeno na tzv. aktuálním principu, který znamená, že se jednotlivé transakce zobrazují v tom účetním období, ke kterému věcně přísluší, bez ohledu na to, kdy nastanou peněžní toky. Další účetní zásadou je tzv. matching princip, který představuje pravidlo přiřaditelnosti nákladů k výnosům či obráceně vztahující se k výkonům sledovaného účetního období. V mnoha případech obě tato pravidla zajišťují dohadné položky či časové rozlišování nákladů a výnosů. Existují však výjimky, kdy uvedená pravidla nelze dodržet; donedávna k nim patřily i dotace.

Dotace v účetnictví
prof. Ing.
Libuše
Müllerová
, CSc.
Jak známo,
dotace
je poskytována vždy na konkrétní účel - zpravidla na úhradu nákladů, nebo na pořízení dlouhodobého majetku. S dotacemi je však potíž v tom, že příjem
dotace
(tj. peněžní tok) se v řadě případů neuskuteční ve stejném účetním období, kdy se uskuteční transakce, na níž je
dotace
poskytnuta. Pokud výjimečně přijde
dotace
dříve, než nastane účel, na který je poskytnuta, je to ten lepší případ.
Dotace
se zadrží na účtu pro zúčtování dotací a na konci účetního období je v rozvaze vykazována jako závazek vůči poskytovateli
dotace
, kterému bude předkládat její vyúčtování. V následujícím účetním období se
dotace
na náklady rozpouští do výnosů v okamžiku, kdy náklady nastanou, nebo se zúčtuje jako snížení pořizovací ceny dlouhodobého majetku v okamžiku, kdy je tento majetek pořízen. Dlouhodobý majetek je pak zařazen do užívání již ve snížené pořizovací ceně, ze které je také účetně i daňově odpisován. V účetnictví to probíhá následovně:
 +-----------------------------