Rozhodování o námitce podjatosti vznesené vůči zaměstnanci správce daně

Vydáno: 26 minut čtení

V tomto článku se budeme zabývat charakterem a procesním významem (ne)rozhodnutí o námitce podjatosti, vznesené vůči pracovníku správce daně. Zákonnost a kvalita řízení o vyloučení úřední osoby ze správního (daňového) řízení, vedeného k vznesené námitce podjatosti úřední osoby, může mít zcela zásadní dopady na meritorní rozhodnutí. Téma budeme ilustrovat na konkrétním případu, k němuž došlo při rozhodovací činnosti celních orgánů, vystupujících v postavení správce daně v době účinnosti zákona č. 337/1992 Sb. , o správě daní a poplatků. Předmětem tohoto příspěvku je především posouzení otázky, zda a případně za jakých podmínek může být meritorní rozhodnutí v daňovém řízení vydáno předtím, než je o vzn námitce podjatosti úřední osoby rozhodnuto (resp. rozhodnuto pravomocně).

Rozhodování o námitce podjatosti vznesené vůči zaměstnanci správce daně
Tomáš
Hájíček
1 Právní úprava, praxe celních orgánů uplatňovaná dle zákona č. 337/1992 Sb.
Problematika řízení o vyloučení zaměstnanců správce daně (ve smyslu ustanovení § 12 zákona č. 280/2009 Sb. jsou zaměstnanci správce daně v současné době pojmově vymezeni jako „úřední osoby“) z daňového řízení je ve stávající právní úpravě zakotvena v § 77 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu (dále také „DŘ“). V době do nabytí účinnosti stávajícího daňového řádu byla problematika vyloučení pracovníků správce daně z daňového řízení upravena v části první (obecná ustanovení) zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků (dále jen „ZSDP“) v § 26.
Při porovnání předchozí (§ 26 ZSDP) a stávající (§ 77 DŘ) právní úpravy rozhodování o námitkách podjatosti lze konstatovat, že v podstatných ohledech právní úprava této problematiky nedoznala zásadních změn. Zůstal zachován charakter námitek podjatosti, které je možno namítat [tzv. absolutní podjatost (srov. § 77 odst. 1 písm. a, b, DŘ) a relativní podjatost (srov. § 77 odst. 1 písm. c) DŘ)], vedení řízení o námitce podjatosti pouze na jednom stupni (§ 77 odst. 7 DŘ), způsob rozhodování - z pozice vedoucího pracovníka dotčeného správce daně (§ 77 odst. 4 DŘ). K nepodstatné gramatické změně došlo, jak zjistíme při komparaci předchozí a stávající právní úpravy, při stanovení povinnosti daňového subjektu v § 77 odst. 2 DŘ uplatnit skutečnosti nasvědčující podjatosti úřední osoby neprodleně.1
Rozhodnutí o vznesené námitce podjatosti úřední osoby (pracovníka správce daně) je rozhodnutím procesním,
rozhodnutím, kterým se upravuje vedení řízení
. Rozhodnutím o vznesené námitce podjatosti úřední osoby jako takovým není dle
relevantní
české judikatury
zasaženo do subjektivních veřejných práv účastníka řízení
2. Význam tkví především v tom, že rozhodnutí
o vznesene námitce podjatosti je rozhodnutím, které je
samo o sobě bez návaznosti na
meritorní
rozhodnutí, jež by bylo vydáno v daňovém řízení,
vyloučeno ze soudního přezkumu
.3 Rozhodnutí o vznesené námitce podjatosti tak lze přezkoumávat ve správním soudnictví toliko až v rámci soud