Dotazy a odpovědi: K účetnictví

Vydáno: 2 minuty čtení
K účetnictví
Ing.
Ivana
Pilařová
1. Právnická osoba, která účtuje podle vyhlášky 500/2002 Sb. obdržela peněžní dar v částce 200 000 Kč na pořízení dlouhodobého majetku. Na jaký účet zaúčtuje přijetí daru, když ČÚS č. 019 v bodě 4.5.5. uvádí výslovně účtování na účet 64 - Jiné provozní výnosy (přijaté dary v provozní činnosti).
ODPOVĚĎ
Citovaný ČÚS budeme při řešení případu respektovat, přijatý dar (a to i na pořízení dlouhodobého majetku) se účtuje do provozních výnosů. Pořízený dlouhodobý hmotný majetek se ocení pořizovací cenou a z této ceny, po jeho uvedení do provozuschopného stavu, také započne jeho účetní odpisování.
Z hlediska daně z příjmů se zaúčtovaný výnos vyloučí ze základu daně, a to v souladu s § 23 odst. 3 písm. c) bod 9 ZDP. Při stanovení vstupní ceny pro daňové odpisování tohoto hmotného majetku se jeho účetní hodnota (pořizovací cena) sníží o hodnotu přijatého daru na jeho pořízení a odpisy se budou počítat z této snížené hodnoty, aniž by souběžně došlo k jakémukoliv účetnímu případu (tj. v účetnictví se cena nesnižuje). Výsledkem pak bude rozdílná účetní a daňová vstupní cena pro účetní a daňové odpisy, a to od samého počátku odpisování (§ 29 odst. 1 ZDP).