Dotazy a odpovědi: K dani z příjmů fyzických osob

Vydáno: 6 minut čtení
K dani z příjmů fyzických osob
Ing.
Eva
Sedláková
1. Poplatník (advokát) si koupil na hypoteční úvěr byt, který vložil do podnikání a provozuje v tomto bytě advokátní činnost. Může si jako daňový výdaj uplatnit úrok z hypotečního úvěru? (Samozřejmě si nemůže uplatnit § 15, odst. 3 zákona o daních z příjmů - nezdanitelná částka).
ODPOVĚĎ
Zákon o daních z příjmů v § 7 odst. 3 stanoví mimo jiné, že příjmy ze samostatné činnosti se snižují o výdaje vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení. Těmito výdaji jsou i úroky z hypotečního úvěru použitého na nákup bytu, který poplatník vložil do obchodního majetku ve smyslu § 4 odst. 4 zákona o daních z příjmů, a který využívá pro samostatnou činnost.
2. Prosím o stanovisko ke zdanění kryptoměn u fyzických osob (dále jen "FO").
1.
Nákup Bitcoinu převodem z bankovního účtu FO vedeného například v CZK.
Prodej Bitcoinu - inkaso na bankovní účet FO například v USD, po přepočtu kurzem dne převodu na CZK. Rozdíl v hodnotě Bitcoinu vyjádřené v CZK je ziskem nebo ztrátou. Vycházíme z podílu na objemu původního nákupu (příp. rozdíl kurzu nákup/prodej). Z daňového pohledu § 10 ZDP uplatněný výdaj do výše příjmu. Příjmy do výše 30 000 Kč/rok jsou osvobozeny.
2.
Nákup Bitcoinu převodem z bankovního účtu FO vedeného například v CZK.
Platba Bitcoiny v některém ze 150 míst v ČR, kde lze platit Bitcoiny, kdy platby jsou realizovány přes směnárnu Bitcoinu a jde o úhradu zboží proti faktuře částkou odvozenou od kurzu bitcoinu v okamžiku platby.
De facto
jde o směnu Bitcoinu kurzem okamžiku nákupu za CZK, případně jinou tradiční měnu. Tento postup je obdobný, pokud nákup za zboží či službu probíhá mimo území ČR. Přepočet hodnoty Bitcoinu, na např. USD nebo EUR a následně na CZK použitím buď denního kurzu ČNB nebo použitím § 38 ZDP, tedy jednotný kurz stanovený ČNB. Nákupy je nutné evidovat jako prodeje Bitcoinu a uplatnit zdanění § 10 ZDP viz bod 1.
3. Nákup Bitcoinu převodem z bankovního účtu FO vedeného například v CZK.
Následně dojde k nákupu jiné kryptoměny za Bitcoin. Tato transakce neproběhne přes bankovní účet FO, ale přímo směnou mezi Bitcoinem a například Ethereem. Evidence o této směně je dostupná pouze na blockchainu příslušné měny. Ke směně do tradiční měny tak může dojít až v jiném časovém období. A v tomto období by pak také došlo ke zdanění. Příjem takto vzniklý stojí proti původnímu výdaji při nákupu Bitcoinu, kdy stanovit podíl na původní částce může být obtížné, závislé pouze na evidenci poplatníka.
ODPOVĚĎ
Ze stanoviska zveřejněného na webových stránkách České národní banky vyplývá, že virtuální měny (například bitcoiny) nejsou bezhotovostní peněžní prostředky ani elektronické peníze. Nákup nebo prodej bitcoinů na vlastní účet nepředstavuje žádnou z platebních služeb, ani bezhotovostní obchod s cizí měnou podle zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů. Směna bitcoinů za oficiální měnu nenaplňuje znaky směnárenského obchodu ve smyslu zákona č. 277/2013 Sb., o směnárenské činnosti, ve znění pozdějších předpisů, a bitcoiny nevykazují ani znaky investičního nástroje, nemají povahu ani cenného papíru ani derivátu. Z těchto důvodů obchodování s bitcoiny nepodléhá dohledu České národní banky.
Virtuální měny jsou z hlediska občanského zákoníku nehmotnou movitou věcí. Příjmy z transakcí s bitcoiny jsou předmětem daně z příjmů, zákon nestanoví, že by byly od daně z příjmů osvobozeny. V daném případě se může jednat o příjem ze samostatné činnosti ve smyslu podle § 7 zákona o daních z příjmů nebo o ostatní příjem podle § 10 odst. 1 písm. b) bod 3 zákona o daních z příjmů. Daňovým výdajem u příjmů ze samostatné činnosti jsou podle § 7 odst. 3 zákona o daních z příjmů výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmů. Daňovým výdajem u ostatních příjmů je podle § 10 odst. 5 zákona o daních z příjmů cena, za kterou poplatník věc prokazatelně nabyl s tím, že k hodnotě vlastní práce poplatníka na věci, kterou si sám vyrobil nebo vlastní prací zhodnotil, se při stanovení výdajů nepřihlíží.
Provozuje-li poplatník uvedenou činnost soustavně, za účelem dosažení zisku, na vlastní účet a odpovědnost, je ve smyslu § 420 odst. 1 občanského zákoníku podnikatelem a příjem z této činnosti je poté příjmem podle § 7 zákona o daních z příjmů. Neprovozuje-li poplatník danou činnost tímto způsobem, jde o příjem podle § 10 odst. 1 písm. b) bod 3 zákona o daních z příjmů - příjem z prodeje jiné věci, tj. o ostatní příjem. Upozorňuji, že zákon o daních z příjmů
nestanoví
, že by příjem podle § 10 odst. 1 písm. b) zákona byl od daně z příjmů do výše 30 000 Kč osvobozen!
Jedná-li se o příjem plynoucí ze směny kryptoměny za jinou kryptoměnu, pak pro přepočet měn neuváděných v kurzovním lístku se použije přepočet přes třetí měnu. Pro daňové potřeby lze použít kurz za 1 Bitcoin (BTC), který je vyjádřen v měně konkrétní burzy, např. USD (americké dolary) v případě burzy Btc-e nebo BitStamp.
Pro úplnost je třeba doplnit, že v případě těžby bitcoinů se pro účely daně z příjmů postupuje obdobně jako při získávání věci vlastní činností, proto zvýšení majetku v podobě nabytí věci vlastní činností (těžbou) není zdanitelným příjmem. Zdanitelného příjmu poplatník dosahuje při následném prodeji této věci nebo v případě její směny za jinou kryptoměnu nebo věc. Uvedený příjem je předmětem daně z příjmů již v okamžiku prodeje nebo směny věci, nikoliv až převodem peněz na účet do České republiky a je na poplatníkovi, aby vedl řádnou evidenci daných transakcí tak, aby mohl při případné kontrole prokázat daňové výdaje.