Dotazy a odpovědi: K dani z přidané hodnoty

Vydáno: 6 minut čtení
K dani z přidané hodnoty
Ing.
Václav
Benda
1. Přepravujeme pro osobu registrovanou k DPH v Rakousku zboží z ČR do 3. země. Zboží je majetkem osoby registrované k DPH v Rakousku. Jedná se o službu s místem plnění v Rakousku dle § 9 odst. 1 zákona o DPH, která se uvádí do ř. 21 přiznání k DPH a do souhrnného hlášení s kódem 3, nebo o službu spojenou s vývozem zboží dle § 69 ZDPH uváděnou do ř. 26 přiznání k DPH?
ODPOVĚĎ
V uvedeném případě se jedná o službu, u které se určí místo plnění podle § 9 odst. 1 zákona o DPH, tj. místo plnění je podle sídla příjemce služby v Rakousku. Vzhledem k tomu, že se jedná o službu spojenou s vývozem zboží do třetí země, kterou podle čl. 146 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty musí členské státy osvobodit od daně, vztahuje se na ni i v Rakousku osvobození od daně. Nemůže se tedy jednat o službu osvobozenou od daně podle § 69 zákona o DPH platného v České republice, protože je u ní místo plnění mimo tuzemsko. Z hlediska přepravce, který je plátcem se sídlem v České republice to znamená, že poskytnutí uvedené služby nevykazuje v souhrnném hlášení, jak vyplývá z § 102 odst. 1 písm. d) zákona o DPH. Podle tohoto písmene vykazuje plátce v kontrolním hlášení poskytnutí služby s místem plnění v jiném členském státě podle § 9 odst. 1 zákona o DPH, s výjimkou poskytnutí služby, které je v jiném členském státě osvobozeno od daně, osobě registrované k dani v jiném členském státě, pokud je povinen přiznat daň příjemce služby. Vzhledem k tomu, že příjemci služby povinnost přiznat daň z přijaté přepravní služby v Rakousku nevzniká, plátce ji nevykáže v souhrnném hlášení ani v ř. 21 přiznání k DPH, ale pouze v ř. 26 přiznání k DPH, v němž se vykazují ostatní uskutečněná plnění s nárokem na odpočet daně, a to jako službu s místem plnění mimo tuzemsko, která se nevykazuje v kontrolním hlášení.
2. Od 1. 7. 2017 byl novelizován § 75 odst. 1 zákona o DPH. Poskytujeme dopravu v rámci EU osobě registrované k DPH v Rakousku. Musíme v souladu s novelizovaným § 75 odst. 1 zákona o DPH uplatňovat nárok na odpočet DPH u přijatých zdanitelných plnění (například u nákupu nafty, náhradních dílů, oprav vozidel atd.) pouze v poměrné výši?
ODPOVĚĎ
Novelizované znění § 75 odst. 1 zákona o DPH se podle mého názoru na uvedenou situaci nevztahuje. Toto nejasné ustanovení se prakticky vztahuje ve vazbě na § 5 odst. 5 zákona o DPH na uplatňování odpočtu daně ze strany provozovatelů rozhlasového a televizního vysílání ze zákona. V uvedeném případě se na plátce vztahuje § 72 odst. 1 písm. c) zákona o DPH, podle něhož je plátce oprávněn k odpočtu daně na vstupu u přijatého zdanitelného plnění, které v rámci svých ekonomických činností použije pro uskutečňování plnění s místem plnění mimo tuzemsko, pokud by měl nárok na odpočet daně, jestliže by se uskutečnila s místem plnění v tuzemsku. U nákupu nafty, náhradních dílů, oprav vozidel a dalších provozních nákladů spojených s přepravou zboží pro osobu registrovanou k dani v jiném členském státě, u které je podle sídla příjemce služby místo plnění mimo tuzemsko, má tedy plátce nárok na odpočet daně, protože pokud by prováděl přepravu zboží s místem plnění v tuzemsku, musel by z ní přiznávat daň na výstupu.
3. Manželé mají v podílovém vlastnictví nemovitost, kterou pronajímají. V roce 2016 nájem zdaňovala manželka dle § 9 zák. č. 586/1992 Sb. Zároveň podniká a je plátcem DPH. Měl být příjem z pronájmu uveden v přiznáních k DPH jako osvobozený příjem? Domnívám se, že ne, protože by se pak muselo krátit DPH na vstupu u podnikání.
ODPOVĚĎ
Je-li pronájem nemovitosti, která je v podílovém spoluvlastnictví, na základě dohody spoluvlastníků nemovitosti, činností manželky, která je plátcem daně, což potvrzuje, že příjmy z nájmu zdaňuje manželka, jedná se z hlediska zákona o DPH o ekonomickou činnost manželky. Znamená to, že bez ohledu na způsob zdaňování příjmů z nájmů podle zákona o daních z příjmů, musí manželka jako plátce DPH úplaty za tento nájem, který je podle § 51 odst. 1 písm. f) a navazujícího § 56a zákona o DPH osvobozen od daně bez nároku na odpočet daně, přiznávat v ř. 50 přiznání k DPH. U přijatých zdanitelných plnění použitých výhradně pro tento nájem osvobozený od daně tedy nemůže manželka uplatňovat nárok na odpočet daně. U přijatých zdanitelných plnění použitých výhradně pro její podnikání, je-li zdanitelným plněním, však může manželka nárokovat odpočet daně v plné výši, jak vyplývá z § 72 odst. 5 zákona o DPH. Nárok na odpočet daně v krácené výši musí podle § 72 odst. 6 zákona o DPH manželka uplatňovat u přijatých zdanitelných plnění použitých jak pro zdanitelná plnění, tak i pro osvobozený nájem nemovitosti či jiná plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně.
4. V případě přefakturace tepla - TUV je sazba DPH 15 %. Pod kterou položku v Příloze k zákonu o DPH to patří?
ODPOVĚĎ
Teplo se pro účely zákona o DPH považuje za zboží, jak vyplývá z § 4 odst. 2 písm. e) zákona o DPH. Teplo jako zboží není v příloze č. 3 k zákonu o DPH, v níž je uveden seznam zboží podléhajícího první snížené sazbě 15 %, uvedeno. Uplatnění první snížené sazby daně ve výši 15 % je pro teplo stanoveno přímo v § 47 zákona o DPH, v němž je uvedeno základní vymezení sazeb daně u zdanitelného plnění. Podle § 47 odst. 3 zákona o DPH se u zboží uplatňuje obecně základní sazba daně, pokud zákon nestanoví jinak.
"U zboží uvedeného v příloze č. 3, tepla a chladu se uplatňuje první snížená sazba daně ve výši 15 %."