Rozsudek SD EU ve věci "Určení počátku běhu prekluzívní lhůty pro opravu daně u definitivně nedobytné pohledávky " z pohledu daně z přidané hodnoty

Vydáno: 6 minut čtení

V současné praxi se často setkávám se situací, kdy plátce daně z přidané hodnoty (dále jen plátce DPH) má výhrady, že musí uhradit státu DPH za své uskutečněné zdanitelné plnění, i když jeho dodavatel mu toto předmětné zdanitelné plnění ještě neuhradil. Ale DPH v tomto případě se přiznat a odvést musí. Běžnou praxí se stává „lustrace odběratele ve veřejně dostupných rejstřících. V případě neuhrazení pohledávky si pak dodavatel – plátce daně hlídá okamžik, kdy může dle § 46 zákona č. 235/2004 Sb. , o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH “), provést opravu základu daně u nedobytné pohledávky.

Rozsudek SD EU ve věci „Určení počátku běhu prekluzívní lhůty pro opravu daně u definitivně nedobytné pohledávky “ z pohledu daně z přidané hodnoty
Ing.
Mária
Mikulecká,
daňový poradce DANĚ MIKULECKÁ s. r. o.
To je důvod, proč jsem si dnes znovu vybrala
judikát
Soudního dvora Evropské unie (dále je „SD EU“) ve věci maďarské společnosti