Blíže k některým ustanovením zákona o daních z příjmů ve vztahu k fyzickým osobám - 8. část

Vydáno: 26 minut čtení

V pokračování seriálu zaměřeném na ustanovení § 2 až 16b zákona č. 586/1992 Sb. , zákona o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP “) pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob si blíže rozebereme § 10, týkající se zdanění tzv. ostatních příjmů. Vycházíme ze znění zákona o daních z příjmů pro rok 2021.

Blíže k některým ustanovením zákona o daních z příjmů ve vztahu k fyzickým osobám – 8. část
Ing.
Ivan
Macháček
Zdanění příjmů z ostatních příjmů (§ 10 ZDP)
Pro příjmy zdaňované dle § 10 ZDP platí tato specifika:
dílčí základ daně dle § 10 ZDP se nezapočítává do vyměřovacího základu pro odvod pojistného na sociální a zdravotní pojištění,
dílčí základ daně dle § 10 ZDP se vyloučí pro účely výpočtu poslední známé daňové povinnosti za účelem stanovení záloh na daň z příjmů podle § 38a odst. 1 ZDP,
příjmy zdaňované dle § 10 ZDP se nezahrnovaly do limitu pro účely uplatnění solidárního zvýšení daně (účinnost solidárního zvýšení daně skončila 31. 12. 2020, naposledy se tedy solidární zvýšení daně uplatnilo v daňovém přiznání za kalendářní rok 2020).
 
Příjmy podle § 10 odstavce 1
Podle § 10 odst. 1 ZDP ostatními příjmy rozumíme příjmy, při kterých dochází ke zvýšení majetku poplatníka daně z příjmů fyzických osob, pokud nejde o příjmy zdaňované podle § 6 až § 9 ZDP.
Pokud tedy má poplatník daně z příjmů fyzických osob zdanitelné peněžní a nepeněžní příjmy a přitom je nemůže zařadit ani mezi příjmy ze závislé činnosti, ani mezi příjmy ze samostatné činnosti a ani mezi příjmy z kapitálového majetku (resp. příjmy z nájmu), zdaňují se jako tzv. ostatní příjmy podle § 10 ZDP.
V tomto odstavci je pod písmeny a) až o) uveden výčet příjmů, které zejména spadají mezi ostatní příjmy
. Blíže se dotkneme nejčastěji se vyskytujících příjmů:
písm. a)
příjmy z příležitostných činností
(jde o nahodilý příjem a tato činnost nesmí být vykonávána soustavně – např. příjem za sousedskou výpomoc při různých opravách a pracích, za výpomoc v sadu souseda apod.),
příjmy z příležitostného nájmu movitých věcí
(nespadá sem příležitostný nájem nemovitých věcí, který je zdaňován dle § 9 nebo dle § 7 odst. 2 písm. b) ZDP),
příjmy ze zemědělské výroby a lesního a vodního hospodářství, které nejsou provozovány podnikatelem
(dle § 10 odst. 4 lze uplatnit k těmto příjmům paušální výdaje ve výši 80 % z dosažených příjmů), a
příjmy z provozu výroben elektřiny
, ke kterému není vyžadována licence udělovaná Energetickým regulačním úřadem;
písm. b)
příjmy z úplatného převodu nemovité věci, cenného papíru a jiné věci
, pokud nejsou tyto příjmy osvobozeny od daně dle § 4 ZDP [u převodu nemovitých věcí jde o § 4 odst. 1 písm. a) a