DPH u zdravotních služeb a dodání zdravotního zboží

Vydáno: 23 minut čtení

Zdravotní služby jsou pro účely zákona č. 235/2004 Sb. , o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH “), chápány obecně jako poskytování služeb, které jsou za splnění stanovených podmínek osvobozeny od daně bez nároku na odpočet daně. Nejsou-li však splněny stanovené podmínky pro osvobození od daně, jedná se o služby, které jsou zdanitelným plněním v příslušné sazbě daně. Dodáním zdravotního zboží, které je také osvobozeno od daně bez nároku na odpočet daně, se pro účely DPH rozumí pouze dodání vybraných výrobků. Dodáním zdravotního zboží pro účely DPH však není dodání léčiv a zdravotnických prostředků. V tomto případě se jedná o dodání zboží, které je zdanitelným plněním v příslušné sazbě daně.

DPH u zdravotních služeb a dodání zdravotního zboží
Ing.
Václav
Benda
V následujícím článku jsou nejprve vymezeny podmínky, za nichž se uplatní osvobození od daně bez nároku na odpočet daně u zdravotních služeb a kdy se naopak osvobození od daně neuplatní. V dalších částech textu jsou vymezeny podmínky pro osvobození od daně při dodání zdravotního zboží a shrnuta pravidla pro uplatňování DPH při dodání léčiv a zdravotnických prostředků, které je zdanitelným plněním. V závěrečném textu jsou shrnuty dopady některých opatření Ministerstva financí v oblasti DPH ke druhé vlně koronaviru, která se týkají dovozu a bezúplatného poskytnutí vymezených zdravotnických prostředků a také osvobození od daně při dodání vyjmenovaného zboží v tuzemsku.
 
Zdravotní služby jako osvobozené plnění
Vymezení plnění osvobozených od daně bez nároku na odpočet daně je stanoveno v § 51 zákona o DPH. V navazujících § 52 až § 62 zákona o DPH jsou ve vazbě na navazující právní předpisy tato plnění podrobněji vymezena. Plátce daně, který uskuteční plnění osvobozené od daně bez nároku na odpočet daně, z něj nepřiznává daň na výstupu, ale ve vztahu k tomuto plnění nemá nárok na odpočet daně. Podle § 51 odst. 2 zákona o DPH je osvobozená plnění bez nároku na odpočet daně plátce povinen přiznat v daňovém přiznání ke dni jejich uskutečnění, který se stanoví obdobně jako den uskutečnění zdanitelného plnění v § 21 zákona o DPH. Je-li před uskutečněním plnění osvobozeného od daně bez nároku na odpočet daně přijata úplata, vzniká povinnost přiznat daň z takto přijaté částky k datu jejího přijetí. Tato povinnost nevzniká, není-li plnění osvobozené od daně ke dni přijetí úplaty známo dostatečně určitě. Při stanovení hodnoty plnění osvobozených od daně bez nároku na odpočet daně postupuje plátce podle § 36 zákona o DPH, tj. v přiznání k DPH uvádí vše, co jako úplatu obdržel nebo má obdržet za uskutečněné plnění osvobozené od daně bez nároku na odpočet daně. Při případné opravě hodnoty plnění osvobozených od daně bez nároku na odpočet daně se postupuje obdobně podle § 42 zákona o DPH, tj. obdobně jako při opravě základu daně a výše daně u tuzemských zdanitelných plnění. V daňovém přiznání uvádí plátce osvobozená plnění bez nároku na odpočet daně v ř. 50. Při stanovení hodnoty plnění osvobozených od