Opatření Ministerstva financí v oblasti DPH ke druhé vlně koronaviru

Vydáno: 15 minut čtení

V následujícím textu jsou shrnuty dopady opatření Ministerstva financí v oblasti DPH ke druhé vlně koronaviru.

Opatření Ministerstva financí v oblasti DPH ke druhé vlně koronaviru
Ing.
Václav
Benda
 
Úvodem
Sankce za porušení zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), jsou stanoveny především zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“), který je obecnou zákonnou normou upravující procesní stránku uplatňování daní, s výjimkou postihu za porušení povinností souvisejících s kontrolními hlášeními a možnosti jejich prominutí. Pokuty za porušení povinností souvisejících s kontrolními hlášeními jsou upraveny přímo v zákoně o DPH, stejně jako možnosti jejich prominutí. V březnu 2020 zveřejnilo Ministerstvo financí v souvislosti s první vlnou koronaviru Rozhodnutí o prominutí příslušenství daně a správního poplatku z důvodu mimořádné události (čj. MF-7108/2020/3901-2) ministryně financí podle § 260 odst. 1 daňového řádu. Podle tohoto odstavce může ministr financí zcela nebo částečně prominout daň při mimořádných událostech. Toto rozhodnutí oznamuje ve Finančním zpravodaji.
Výše uvedené rozhodnutí bylo zveře