Vykazování nehmotných výsledků výzkumu a vývoje v podmínkách českých účetních předpisů

Vydáno: 8 minut čtení

Pro oblast vykazování výzkumu a vývoje chybí pevné účetní a daňové opěrné body zejména co do jejich přesného vymezení, stanovení odhadů při oceňování a následném odepisování. Proto již na podzim roku 2015 zahájila Národní účetní rada práci na vytvoření příslušné interpretace účetních postupů. Aktivita ve směru tvorby interpretace byla následně doplněna o novely vyhlášky 500/2002 Sb. 1) , která s účinností od 1. 1. 2018 zapracovala vypuštění položky výzkumu z dlouhodobého nehmotného majetku. V konečné verzi spatřilo světlo světa Interpretace NUR I-40 „Vykazování výzkumu a vývoje“ se schválením 20. 1. 2020.

Vykazování nehmotných výsledků výzkumu a vývoje v podmínkách českých účetních předpisů
Ing.
Zita
Drábková,
Ph.D., MBA
daňová poradkyně TAXART CZ s.r.o., odborná asistentka Metropolitní univerzita Praha
Interpretace
I-40 NÚR
U zrodu
interpretace
I-40 byla snaha o poskytnutí návodů pro tvůrce účetních výkazů a současně jejich uživatele (ekonomické rozhodovatele) pro rozpoznání dlouhodobého nehmotného majetku v případě aktivně prováděných výzkumných a vývojových aktivit, jeho ocenění a následné odepisování. Často se odbornou veřejností diskutoval přístup Mezinárodních standardů účetního výkaznictví, který poskytuje pro zmiňovanou oblast poměrně detailní a jasné definice a postupy. Konkrétně jde o standard IAS 38 – Nehmotná aktiva.
Interpretace
se věnuje následujícím otázkám, na které se snaží poskytnout odpovědi: