Blíže k některým ustanovením zákona o daních z příjmů ve vztahu k fyzickým osobám - 6. část

Vydáno: 21 minut čtení

V pokračování seriálu k přiblížení rozhodujících řešení v ustanoveních § 2 až § 16b ZDP pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob si blíže rozebereme § 7a ZDP , týkající se daně stanovené paušální částkou a § 7b ZDP , týkající se daňové evidence. Ke dni zpracování tohoto příspěvku (30.9.2020) je v projednávání vládní návrh zákona, týkající se paušalizace daně z příjmů a veřejných pojistných u poplatníků s příjmy ze samostatné činnosti s účinností od 1. 1. 2021 – jedná se o sněmovní tisk č. 922. Po schválení tohoto zákona se budeme jeho obsahem zabývat v pokračování výkladu seriálu, kam zahrneme i změny v §4 ZDP , vyplývající ze zákona č. 386/2020 Sb.

Blíže k některým ustanovením zákona o daních z příjmů ve vztahu k fyzickým osobám – 6. část
Ing.
Ivan
Macháček
Daň stanovená paušální částkou (§ 7a ZDP)
K aplikaci tohoto institutu vydalo GFŘ pokyn č. D-33 s účinností od 1. 1. 2018, jehož cílem je snaha zabezpečit v maximální možné míře jednotné a objektivní rozhodování o žádostech poplatníků o stanovení daně paušální částkou.
Na základě § 7a odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“),
může stanovení daně paušální částkou
využít poplatník daně z příjmů fyzických osob, který splňuje následující podmínky:
a)
poplatníkovi
kromě
příjmů podle §
6 ZDP,
příjmů osvobozených od daně z příjmů a příjmů zdanitelných zvláštní sazbou daně
plynou pouze příjmy podle §
7 odst. 1 písm. a) až c) ZDP,
včetně úroků z vkladů na účtu, který je podle podmínek toho, kdo účet vede, určen k podnikání poplatníka [§ 8 odst. 1 písm. g) ZDP],
b)
poplatník
provozuje podnikatelskou činnost bez spolupracujících osob
(s výjimkou spolupráce s druhým z manželů),
c)
roční výše těchto příjmů
v bezprostředně předcházejících třech zdaňovacích obdobích
nepřesáhla částku 5 mil. Kč
(nejedná se o základ daně, ale o výši příjmů),
d)
poplatník není společníkem společnosti uzavřené dle § 2716 až 2746 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObčZ“) (dříve sdružení osob bez právní subjektivity).
Stanovení daně paušální částkou tedy mohou využít poplatníci daně z příjmů fyzických osob, kteří mají příjmy
:
ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářstv&iacut