DPH při zasílání zboží

Vydáno: 16 minut čtení

V následujícím textu jsou nejprve s využitím příkladů shrnuta aktuálně platná pravidla pro uplatňování daně při zasílání zboží, a to jak při jeho zasílání z tuzemska do jiného členského státu, tak i naopak z jiného členského státu do tuzemska. V závěrečné části jsou stručně vysvětleny základní principy změn, které by měly od roku 2021 platit pro prodej zboží na dálku.

DPH při zasílání zboží
Ing.
Václav
Benda
Zasíláním zboží se pro účely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), obecně rozumí dodání zboží mezi členskými státy, je-li zboží odesláno nebo přepraveno z členského státu odlišného od členského státu ukončení jeho odeslání nebo přepravy, a to osobou povinnou k dani, která zboží dodává, nebo jí zmocněnou třetí osobou a předmětné zboží je dodáno osobě, pro kterou pořízení zboží v členském státě ukončení odeslání nebo přepravy zboží není předmětem daně. Pravidla pro uplatňování daně z přidané hodnoty (DPH či daně) při zasílání zboží vyplývají z příslušných ustanovení směrnice 2006/112/ES, o společném systému daně z přidané hodnoty (dále jen „směrnice o DPH“), a navazujícího nařízení Rady č. 282/2011, kterým se stanoví prováděcí opatření ke směrnici o DPH (dále jen prováděcí nařízení), a promítají se do zákona o DPH. Ke komplexní změně pravidel pro uplatňování daně při zasílání zboží, pro něhož bude zavedeno označení „prodej zboží na dálku“ mělo původně dojít od 1. 1. 2021, a to v návaznosti na novelizaci směrnice o DPH. Účinnost této novely však byla v souvislosti s COVID-19 posunuta od 1. 7. 2021.
 
Vymezení pojmů