Inventarizační rozdíly u zásob a dlouhodobého majetku

Vydáno: 9 minut čtení

Dne 15. 4. 2019 Národní účetní rada schválila I-39 Interpretaci účetních postupů pro oblast inventarizačních rozdílů pro zásoby a dlouhodobého majetku. Interpretace navrhuje jednotný koncept pro účtování přebytků zásob, dlouhodobého majetku odpisovaného a neodpisovaného. Mimo jiné nabízí náhled na pojem inventarizačních rozdílů a jejich zjišťování. Současně hledá odpovědi na otázky časových dopadů, resp. v jakém období budou zjištěné inventarizační rozdíly vykázány, mají tedy dopad do běžného účetního období nebo se vykáží jako oprava minulých let.

Inventarizační rozdíly u zásob a dlouhodobého majetku
Ing.
Zita
Drábková,
Ph.D., MBA
daňový poradce TAXART CZ s.r.o., odborný asistent JU EF KUF
 
České účetní předpisy a inventarizační rozdíly
Zákon o účetnictví1) vymezuje inventarizační rozdíl jako rozdíl mezi účetním stavem a zjištěným stavem ke dni provádění inventarizace. Dále uvádí, že v případě, že skutečná hodnota majetku převyšuje účetní hodnotu zjištěnou z účetnictví, jedná se o přebytek. V opačném případě rozdíl vyjadřuje manko. Přitom dle zákona o účetnictví má účetní jednotka povinnost inventarizaci provést minimálně jedenkrát za účetní období ke dni sestavení účetní závěrky.
Z vyhlášky č. 500/2002 Sb.2) vyplývá výsledovkové zaúčtování inventarizačních rozdílů. Manko tak bude vykázáno do provozních nebo finančních nákladů v závislosti na druhu aktiva, kterého se dotýká. P