DPH u vodného a stočného

Vydáno: 21 minut čtení

V článku je nejprve vysvětleno základní vymezení předmětu DPH ve vztahu k vodném a stočnému a dále jsou vysvětlena pravidla pro stanovení místa plnění u těchto zdanitelných plnění. V návaznosti na to jsou vysvětlena pravidla pro uplatnění DPH u vodného a stočného. V závěrečné části textu jsou vysvětleny dopady změn sazeb daně, které byly provedeny s účinností od 1. 5. 2020. Při uplatňování daně z přidané hodnoty (dále jen DPH) podle zákona č. 235/2004 Sb. , o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH “), u vodného a stočného je třeba postupovat podle příslušných ustanovení tohoto zákona. Vodné je pro účely DPH prakticky chápáno jako kombinace dodání pitné vody vodovodem a služby spočívající v úpravě a rozvodu vody prostřednictvím sítí. Stočné je prakticky chápáno jako součást služby spočívající v odvádění a čištění odpadních vod. Novelou zákona o DPH , která je součástí zákona č. 256/2019 Sb. , došlo s účinností od 1. 5. 2020 ke snížení sazby daně u vodného a stočného z dosavadní první snížené sazby daně ve výši 15 % na úroveň druhé snížené sazby daně ve výši 10 %.

DPH u vodného a stočného
Ing.
Václav
Benda
 
Vodné a stočné jako předmět DPH
Vodné je pro účely DPH třeba chápat jako kombinaci dodání zboží (pitné vody vodovodem) a poskytnutí služby (úprava a rozvod vody prostřednictvím sítí). Stočné je třeba chápat jako poskytnutí služby spočívající v odvádění a čištění odpadních vod. Podle § 2 odst. 1 písm. a) zákona o DPH je předmětem daně dodání zboží za úplatu osobou povinnou k dani, která jedná jako taková, tj. v rámci uskutečňování její ekonomické činnosti, s místem plnění v tuzemsku. Podle § 4 odst. 2 zákona o DPH jsou přitom zbožím zejména hmotné věci, ale také plyn, elektřina, teplo a chlad. Voda je tedy pro účely DPH v souladu se směrnicí o DPH chápána jako zboží a dodání pitné vody vodovodem je tedy za výše uvedených obecných podmínek zdanitelným plněním. Podle § 2 odst. 1 písm. b) zákona o DPH je předmětem daně poskytnutí služby za úplatu osobou povinnou k dani, která jedná jako taková, tj. v rámci uskutečňování její ekonomické činnosti, s místem plnění v tuzemsku. Úprava a rozvod vody prostřednictvím sítí a odstraňování odpadních vod jsou tedy pro účely DPH v souladu se směrnicí o DPH chápány jako poskytnutí služby, které jsou za výše uvedených obecných podmínek zdanitelným plněním.
 
Místo plnění
Místo plnění při dodání vody se určí podle obecných pravidel uvedených v § 7 zákona o DPH. Jestliže není s dodáním vody spojena přeprava, místem plnění je podle § 7 odst. 1 zákona o DPH místo, kde dochází k dodání předmětného zboží. V případě dodání zboží, které je spojeno s přepravou nebo odesláním zboží, je podle § 7 odst. 2 zákona o DPH místem plnění místo, kde se zboží nachází v době, kdy se přeprava nebo odeslání zboží začíná uskutečňovat. Toto pravidlo platí i pro dodání vody, včetně její přepravy, ať již vodovodním potrubím či jiným způsobem.
Místem plnění při poskytnutí služby osobě povinné k dani je podle