Stručná informace o změnách v sociálním pojištění v roce 2018 a změny od 1.1.2019

Vydáno: 21 minut čtení
Stručná informace o změnách v sociálním pojištění v roce 2018 a změny od 1.1.2019
Ing.
Marta
Ženíšková
Parametrické změny
Od 1.1.2018 bude platit nová výše průměrné mzdy stanovená pro sociální a zdravotní pojištění, od níž se odvozují hranice příjmů pro stanovení maximálního vyměřovacího základu, redukčních hranic pro výpočet dávek nemocenského pojištění, důchodů, minimálních vyměřovacích základů pro odvod pojistného u OSVČ, minimálního daňového základu pro povinnou účast na důchodovém pojištění v roce 2018 u OSVČ vykonávajících vedlejší činnost a výše vyměřovacího základu pro účast na nemocenském pojištění zaměstnanců. Nová výše průměrné mzdy v roce 2018 může být vypočtena až v září 2017, kdy budou k dispozici údaje od Českého statistického úřadu, které jsou potřebné pro její výpočet, proto tyto hranice odvozované od průměrné mzdy budou zveřejněny až v dalším čísle bulletinu.
Otcovská
Dnem 1.2.2018 nabývá účinnosti zákon č. 148/2017 Sb.,
kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Tímto zákonem se zavádí nová dávka nemocenského pojištění „dávka otcovské poporodní péče“, jejíž oficiální zkratka je „otcovská“. Zároveň se tímto zákonem zvyšuje nemocenské u dobrovolných členů složek integrovaného záchranného systému, u nichž uznání dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízení karantény bude bezprostředním následkem úrazu nebo nemoci, popřípadě karantény, při aktivním podílení se na záchranných nebo likvidačních pracích. Nemocenské bude činit 100 % z redukovaného denního vyměřovacího základu.
Otcovská:
-
náleží otci dítěte a při převzetí dítěte do péče nahrazující péči rodičů náleží muži nebo ženě,
-
k nástupu na otcovskou musí dojít v období 6 týdnů ode dne narození dítěte nebo od jeho převzetí do péče, pokud dítě ještě nedosáhlo ke dni převzetí do péče 7 let věku,
-
se poskytuje po dobu 7 kalendářních dnů po sobě jdoucích, její poskytování se nepřerušuje,
-
náleží ve výši 70 % redukovaného denního vyměřovacího základu (ve výši odpovídající výši peněžité pomoci v mateřství),