Vybrané závěry Koordinačního výboru Komory daňových poradců - 1. část

Vydáno: 20 minut čtení

Mezi daňovými odborníky proslavené a oblíbené závěry Koordinačního výboru vznikají z odborných jednání zástupců Komory daňových poradců a zástupů státní správy, kterými jsou obvykle zaměstnanci Generálního finančního ředitelství. Představíme si některá zajímavá stanoviska k problémům, které se často vyskytují a z jejichž řešení se můžeme poučit. Závěry a stanoviska z těchto jednání nejsou samozřejmě žádným výkladem zákona, neboť to může v České republice činit pouze soud. Z praktického pohledu lze tyto závěry považovat za bezpečná daňová řešení, která nebudou na daňových kontrolách zpochybněny, neboť byly odsouhlaseny právě nadřízeným orgánem finančních úřadů. Ne každý problém projednávaný Koordinačním výborem však vyústí ve shodné stanovisko obou stran, jednání pak skončí s rozporem a do praxe žádnou jistotu nepřináší. Naopak shodná stanoviska jsou pro praxi velkým přínosem.

Vybrané závěry Koordinačního výboru Komory daňových poradců – 1. část
Ing.
Ivana
Pilařová
V tomto dílu jsem vybrala dva případy řešení technických zhodnocení na cizím majetku, nakládání s daní z nabytí nemovitých věcí ve vztahu k dani z příjmů, vztah mank, daně z přidané hodnoty a daně z příjmů a jako poslední pak případ týkající se osvobození podílu na zisku stanoveného jinak než poměrem účasti na základním kapitálu.
Ačkoliv budu vycházet z řešení a stanovisek Koordinačního výboru, rozšířím danou oblast i o související problémy, které již nejsou předmětem řešení KOOV.
KOOV 516/24.01.18 –
Cese
nájemní smlouvy z hlediska technického zhodnocení provedeného nájemcem
     
Výchozí situace k řešení
Na základě ustanovení § 28 odst. 3 a odst. 7 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), může nájemce i podnájemce za přesně stanovených podmínek (obdobných pro nájemce i podnájemce) daňově odpisovat technické zhodnocení (pod)najatého majetku. V momentu ukončení (pod)nájemní smlouvy, pokud nedojde k uvedení pronajatého majetku do původního stavu, vzniká pronajímateli (při ukončení nájemního vztahu), případně nájemci (při ukončení podnájemního stavu), zdanitelný nepeněžní příjem, jehož ocenění stanoví § 23 odst. 6 ZDP. Jednání Koordinačního výboru směřovalo k vyjasnění daňových návazností
cese
(postoupení) nájemní smlouvy na nového nájemce, pokud se nájemci vyrovnali za technické zhodnocení, které na pronajatém majetku provedl první nájemce, který toto technické zhodnocení se souhlasem pronajímatele také daňově odpisoval. Hledaly se odpovědi na tyto otázky:
Bude moci postupník (tedy druhý nájemce), který technické zhodnocení úplatným postoupením nabyl, daňově odpisovat?
Pokud bude daňové odpisování možné, jak bude stanovena vstupní cena?
Jaký dopad bude mít postoupení smlouvy na vznik nepeněžního příjmu pronajímatele?
Lze případně cesi se stejnými daňovými následky provést i na úrovni podnájemců?
  
Zrekapitulujme si známá fakta
 
Možnosti uplatnění daňového odpisu
Ustanovení