Blíže k některým ustanovením zákona o daních z příjmů ve vztahu k fyzickým osobám - 3. část - dokončení

Vydáno: 15 minut čtení

V pokračování seriálu k přiblížení rozhodujících řešení v ustanoveních § 2 až § 16b zákona č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP “), pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob pokračujeme ve výkladu § 5 ZDP týkající se základu daně včetně daňové ztráty.

Blíže k některým ustanovením zákona o daních z příjmů ve vztahu k fyzickým osobám – 3. část - dokončení
Ing.
Ivan
Macháček
Na základě ustanovení
§ 5 odst. 7
ZDP může poplatník s příjmy podle § 7 a 9 ZDP
uplatnit do daňových výdajů zásoby pořízené v kalendářním roce předcházejícím roku, v němž zahájí činnost
. Toto se vztahuje i na jiné nezbytné vynaložené výdaje spojené se zahájením činnosti. Podle tohoto ustanovení zákona se u poplatníka s příjmy podle §7 a 9 ZDP přihlédne i k zásobám pořízeným v kalendářním roce předcházejícím roku, v němž poplatník zahájil činnost. Totéž platí obdobně i pro jiné nezbytně vynaložené výdaje spojené se zahájením činnosti. Podle znění pokynu č. D-22 k tomuto ustanovení zákona rokem, v němž poplatník s příjmy podle § 7 nebo 9 ZDP zahájil činnost, se rozumí rok, ve kterém poplatník začal činnost skutečně provozovat nebo majetek pronajímat.
PŘÍKLAD 7
Fyzická osoba po získání živnostenského oprávnění v únoru roku 2020 zahájí podnikatelskou činnost. V roce 2018, 2019 a v lednu roku 2020 si poplatník zakoupil nezbytné nástroje a zásoby materiálu potřebné pro výkon podnikatelské činnosti.
Poplatník může na základě dokladů o nákupu zásob materiálu a nástrojů v roce 2019 a v lednu 2020 tyto částky uplatnit do daňových výdajů roku 2020, a to v souvislosti se zahájením podnikání. Výdaje za nákup nástrojů a zásob materiálu v roce 2018 však uplatnit do daňových výdajů roku 2020 nemůže.
Ustanovení