Blíže k některým ustanovením zákona o daních z příjmů ve vztahu k fyzickým osobám - 3. část

Vydáno: 15 minut čtení

V pokračování seriálu k přiblížení rozhodujících řešení v ustanoveních § 2 až § 16b zákona č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP “), pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob si blíže rozebereme § 4a a 5 ZDP , týkající se osvobození bezúplatných příjmů a základu daně včetně daňové ztráty.

Blíže k některým ustanovením zákona o daních z příjmů ve vztahu k fyzickým osobám – 3. část
Ing.
Ivan
Macháček
Osvobození bezúplatných příjmů (§ 4a ZDP)
Podle písm. a)
tohoto ustanovení je počínaje rokem 2014, kdy došlo ke zrušení zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů,
osvobozen od daně z příjmů bezúplatný příjem z nabytí dědictví nebo odkazu
, a to pro všechny případy dědictví a odkazu mezi jakýmikoliv osobami.
Pod písm. b) až p) je uvedena řada bezúplatných příjmů osvobozených od daně z příjmů fyzických osob, z nichž si v dalším textu uvedeme nejčastější případy:
Dle písm. b)
je od daně z příjmů fyzických osob
osvobozen
bezúplatný příjem obmyšleného
z majetku, který byl do svěřenského fondu vyčleněn pořízením pro případ smrti nebo z majetku, který zvýšil majetek svěřenského fondu pořízením pro případ smrti. Svěřenský fond je vymezen v § 1448 až 1474 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObčZ“), přičemž zákonem č. 460/2016 Sb. došlo k určitým změnám v právním pojetí svěřenských fondů. Svěřenský fond se vytváří vyčleněním majetku z vlastnictví zakladatele tak, že ten svěří svěřenskému správci majetek k určitému účelu, a to na základě smlouvy nebo pořízením pro případ smrti, přičemž svěřenský správce se zaváže tento majetek držet a spravovat. Vznikem svěřenského fondu vzniká oddělené a nezávislé vlastnictví vyčleněného majetku a svěřenský správce je povinen ujmout se tohoto majetku a jeho správy