Nemovité věci zařazené v obchodním majetku podnikatele z pohledu daně z nemovitých věcí

Vydáno: 11 minut čtení
Nemovité věci zařazené v obchodním majetku podnikatele z pohledu daně z nemovitých věcí
Ing.
Jan
Koreček
Od 1.1.2016 došlo na základě zákona č. 23/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 23/2015 Sb.“), k novelizaci zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Zákonem č. 23/2015 Sb. byl do § 11 zákona doplněn odst. 7, v němž je upraven postup pro uplatnění sazby daně, je-li zdanitelná stavba nebo zdanitelná jednotka zařazena v obchodním majetku podnikatele. Jelikož se jedná o ustanovení dopadající od zdaňovacího období roku 2016 na všechny nemovité věci zařazené do obchodního majetku podnikatele, je vhodné se tomuto ustanovení věnovat a zdůraznit jeho význam při stanovení daně z nemovitých věcí.
Nemovité věci, na které dopadá § 11 odst. 7 zákona
Podle § 11 odst. 7 zákona, má-li podnikatel zařazenu v obchodním majetku, podle zákona upravujícího daně z příjmů, zdanitelnou stavbu nebo zdanitelnou jednotku, s výjimkou budovy podle odstavce 1 písm. a), zdanitelné jednotky podle odstavce 1 písm. c) a zdanitelné jednotky podle odstavce 1 písm. f), která nezahrnuje jiný nebytový prostor než garáž, sklep nebo komoru, použije se u nich sazba podle odstavce 1 písm. d) zákona.
Z výše uvedeného tedy vyplývá, že § 11 odst. 7 zákona
se neuplatní
u těchto nemovitých věcí:
1.
budovy
obytného domu
a ostatní budovy tvořící příslušenství k budově obytného domu,
2.
zdanitelné jednotky
, jejíž převažující část podlahové plochy je užívána jako
garáž
,
3.
ostatní zdanitelné jednotky, tj.
zdanitelné jednotky se způsobem využití byt, garáž, sklep nebo komora.
1)
U výše uvedených nemovitých věcí bude aplikována sazba daně podle § 11 odst. 1 písm. d) zákona pouze v těch případech, kdy převažující část podlahové plochy nadzemní části zdanitelné stavby nebo, nemá-li podlahovou plochu, zastavěné plochy zdanitelné stavby nebo podlahové plochy zdanitelné jednotky bude užívaná k podnikání.
Naopak se § 11 odst. 7 zákona
použije
v případě těchto nemovitých věcí:
a)
budovy pro rodinnou rekreaci,
b)
budovy rodinného domu užívané pro rodinnou rekreaci,
c)
budovy, které plní doplňkovou funkci budovám pro rodinnou rekreaci nebo rodinným domům užívaných pro rodinnou rekreaci,
d)
garáže vystavěné odděleně od budov obytných domů,
e)
ostatní zdanitelné stavby.
V případě, že jsou splněny i další podmínky § 11 odst. 7 zákona, uplatní se u těchto nemovitých věcí sazba daně podle § 11 odst. 1 písm. d) zákona podle toho, zda je užívána k:
-
podnikání v zemědělské prvovýrobě, lesním nebo vodním hospodářství,
-
podnikání v průmyslu, stavebnictví, dopravě, energetice nebo ostatní zemědělské výrobě,
-
ostatním druhům podnikání.
V případě, že se jedná o zdanitelnou stavbu nebo zdanitelnou jednotku zařazenou do obchodního majetku podnikatele a uvedenou v § 11 odst. 7 zákona, ve které neprobíhá žádné podnikání, uplatní se sazba daně podle § 11 odst. 1 písm. d) zákona dle hlavní vykonávané podnikatelské činnosti daňového subjektu.
Právnické osoby zapisované do obchodního rejstříku
Pojem podnikatel je upraven v § 420 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“). Dle citovaného ustanovení:
„Kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, je považován se zřetelem k této činnosti za podnikatele.“
Dále podle § 421 odst. 1 občanského zákoníku se za podnikatele považuje osoba zapsaná v obchodním rejstříku. Ustanovení § 421 odst. 2 občanského zákoníku dále uvádí, že se má za to, že podnikatelem je osoba, která má k podnikání živnostenské nebo jiné oprávnění podle jiného zákona.
Z výše uvedeného lze dovodit, že podnikatelem se pro účely zákona o dani z nemovitých věcí vždy rozumí právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku. Do obchodního rejstříku se podle § 42 písm. a) zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o veřejných rejstřících“), zapisují obchodní společnosti a družstva podle zákona upravujícího právní poměry obchodních společností a družstev. Jedná se tedy o obchodní
korporace
podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, kterými jsou:
a)
veřejná obchodní společnost,
b)
komanditní společnost,
c)
společnost s ručením omezeným,
d)
akciová společnost,
e)
družstvo,
f)
bytové družstvo,
g)
sociální družstvo,
h)
evropská společnost,
i)
evropská družstevní společnost,
j)
evropské hospodářské zájmové sdružení.
Podnikatelem jsou také další osoby, stanoví-li povinnost jejich zápisu zákon o veřejných rejstřících nebo jiný zákon2), Jedná se například o
státní podniky
zapisované do obchodního rejstříku dle § 5 odst. 1 zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů3), nebo
zdravotní pojišťovny
(vyjma Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky4)) zapisované do obchodního rejstříku dle § 5 odst. 3 zákona č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů.5)
Právnické osoby nezapisované do obchodního rejstříku
Právnické osoby, které se nezapisují do obchodního rejstříku a jejichž hlavní činnost nemůže být již z podstaty podnikáním, nelze
a priori
považovat za podnikatele. Jedná se například to tyto subjekty: církve a náboženské společnosti, nadace, nadační fondy, obecně prospěšné společnosti, spolky, ústavy, veřejné výzkumné instituce atd.
Vzhledem k tomu, že občanský zákoník preferuje primárně skutečný stav6), tj. považuje tyto osoby za podnikatele jen se zřetelem k jimi skutečně vykonávané podnikatelské činnosti, režim § 11 odst. 7 zákona u zdanitelných staveb a zdanitelných jednotek vlastněných uvedenými subjekty se zpravidla neaplikuje. U těchto zdanitelných staveb a zdanitelných jednotek se aplikuje sazba daně podle § 11 odst. 1 písm. d) zákona, a to pouze v těch případech, kdy převažující část podlahové plochy nadzemní části zdanitelné stavby nebo, nemá-li podlahovou plochu, zastavěné plochy zdanitelné stavby nebo podlahové plochy zdanitelné jednotky bude užívaná k podnikání.
Obdobně se postupuje i v případě
podílového fondu
, jenž je upraven zákonem č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o investičních společnostech“). Podílový fond je souborem majetku, který náleží všem vlastníkům podílových listů daného podílového fondu (tzv. podílníci), a to v poměru podle hodnoty vlastněných podílových listů. Podle § 102 zákona o investičních společnostech je podílový fond tvořen jměním, vlastnické právo k majetku v podílovém fondu náleží společně všem podílníkům. Vlastnická práva k majetku v podílovém fondu vykonává vlastním jménem a na účet podílového fondu jeho obhospodařovatel; podle § 7 zákona o investičních společnostech je jím investiční společnost. Podílový fond nemá právní osobnost, tj. není právnickou osobou (§ 103 zákona o investičních společnostech), a není tedy subjektem práv a povinností.
Protože u podílového fondu není naplněna podmínka, že výdělečnou činnost samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost, nelze podílový fond považovat za podnikatele ve smyslu občanského zákoníku, tj. v případě podílového fondu nejsou naplněny všechny předpoklady pro aplikaci § 11 odst. 7 zákona. Obdobné se týká i svěřenského fondu a fondu obhospodařovaného penzijní společností.
U zdanitelných staveb a zdanitelných jednotek, u nichž jsou poplatníky daně uvedené subjekty, bude proto aplikována sazba daně podle § 11 odst. 1 písm. d) zákona pouze v těch případech, kdy převažující část podlahové plochy nadzemní části zdanitelné stavby nebo, nemá-li podlahovou plochu, zastavěné plochy zdanitelné stavby nebo podlahové plochy zdanitelné jednotky, bude užívaná k podnikání.
Podnikající fyzické osoby
Podle § 42 písm. b) zákona o veřejných rejstřících se do obchodního rejstříku zapisují fyzické osoby, které jsou podnikateli, mají bydliště v České republice a požádají o zápis, a fyzické osoby uvedené v § 43 zákona o veřejných rejstřících, které podnikají na území České republiky, a požádají o zápis. Za podnikatele (fyzickou osobu) je tedy pro účely daně z nemovitých považována fyzická osoba, která samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku.
U vybraných nemovitých věcí ve vlastnictví fyzických osob se § 11 odst. 7 zákona použije pouze v případě, kdy fyzická osoba samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, a zároveň má nemovité věci zařazené v obchodním majetku podle zákona upravujícího daně z příjmů. V případě, že jedna z podmínek nebude splněna, bude aplikována sazba daně podle § 11 odst. 1 písm. d) zákona pouze v těch případech, kdy převažující část podlahové plochy nadzemní části zdanitelné stavby nebo, nemá-li podlahovou plochu, zastavěné plochy zdanitelné stavby nebo podlahové plochy zdanitelné jednotky, bude užívaná k podnikání.
Obchodní majetek
Obchodním majetkem podle zákona upravujícího daně z příjmů se rozumí obchodní majetek upravený v zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o daních z příjmů“). Podle § 4 odst. 4 zákona o daních z příjmů se obchodním majetkem poplatníka daně z příjmů fyzických osob rozumí část majetku poplatníka, o které bylo nebo je účtováno, anebo je nebo byla uvedena v daňové evidenci.
Obchodním majetkem poplatníka daně z příjmů právnických osob se podle § 20c zákona o daních z příjmů rozumí veškerý majetek, který:
a)
mu patří, pokud jde o poplatníka právnickou osobu,
b)
k němu patří, pokud jde o poplatníka, který není právnickou osobou.
1 Z dikce § 1158 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, vyplývá, že jednotka může zahrnovat též soubor bytů a nebytových prostorů. S ohledem na tuto skutečnost zákon vymezuje, které zdanitelné jednotky jsou vyjmuty z ustanovení § 11 odst. 7 zákona. Kromě zdanitelných jednotek, jejichž převažující část podlahové plochy je užívána jako garáž, vyjímá též zdanitelné jednotky, které zahrnují byt, sklep nebo komoru, případně zahrnují kombinaci bytových a nebytových prostor, například byt a jiný nebytový prostor, který je garáží, sklepem nebo komorou.
3 Podle § 5 odst. 1 zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů, podnik vzniká dnem, ke kterému byl zapsán do obchodního rejstříku. Návrh na zápis podává zakladatel.
4 Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky je zřízena na základě zákona 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a jejím cílem je provádět veřejné zdravotní pojištění, pokud toto pojištění neprovádějí resortní, oborové a podnikové zdravotní pojišťovny. Tato pojišťovna se nezapisuje do obchodního rejstříku.
5 Podle § 5 odst. 3 zákona č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů, zaměstnanecká pojišťovna se zapisuje do obchodního rejstříku.