Inovativní příjmy státního rozpočtu, aneb pokuty za kontrolní hlášení v praxi

Vydáno: 17 minut čtení

Za pokuty v souvislosti s kontrolním hlášením se jen do prosince roku 2018 vybralo dle informací Generálního finančního ředitelství (GFŘ) přibližně 400 mil. Kč.1) Jejich výběr se dále zvyšuje. Ačkoliv systém sankcí za obdobná pochybení týkající se podávání přiznání k DPH je dlouhodobě zakotven v daňovém řádu , bylo od počátku zavedení kontrolního hlášení v roce 2016 schváleno speciální ustanovení v zákoně č. 235/2004 Sb. , o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH “), obsahující extrémně tvrdé postihy pouze v souvislosti s touto novou povinností. Jednotné postupy pro výběr těchto pokut generální finanční ředitelství nastavilo Metodickou pomůckou k ukládání pokut za porušení povinnosti souvisejících s podáváním kontrolního hlášení. Následně byl zveřejněn metodický pokyn GFŘ-D-29 k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení, který represivní sankce zmírňuje jen v ojedinělých případech. Na četnosti sankcí má mimo jiné vliv i fakt, že povinnosti podávat kontrolní hlášení každý měsíc mají i ty právnické osoby, které jsou čtvrtletními plátci, a tedy podávají přiznání k DPH pouze 4 x za rok.

Inovativní příjmy státního rozpočtu, aneb pokuty za kontrolní hlášení v praxi
Mgr.
Lenka
Krištofíková
Je třeba zdůraznit, že pokuty za pozdní podání kontrolního hlášení nemají dle zákonné úpravy nic společného s tím, jak poplatník platí daně a zda podal či nepodal samotné přiznání k DPH, dle kterého je mu vyměřena skutečná daňová povinnost, ba ani s tím, jak vede účetnictví. I v případě, kdy daňový subjekt má uhrazenou, třeba i v předstihu, svoji daňovou povinnost, účetnictví vede vzorně a daňové přiznání i souhrnné hlášení podává včas, na pokutách za tento další, relativně nový výkaz tyto skutečnosti až na minimální výjimky dle metodického pokynu GFŘ nic nemění. Trestána jsou sebemenší zpoždění, opomenutí či nepřesnosti, trestáno je dokonce i pouhé nepotvrzení bezchybnosti původně podaného kontrolního hlášení.
Sankce dle zákona o DPH
Zákon o DPH rozděluje sankce související s kontrolním hlášení na pokuty, které je správce daně povinen uložit za pevně daných podmínek v pevné výši 1 000 Kč, 10 000 Kč, 30 000 Kč a 50 000 Kč a na pokuty s horním limitem 50 000 Kč a 500 000 Kč, jejichž uložení a výši má v rámci diskrečního oprávnění zvážit sám správce daně.
V § 101g odst. 1 písm. a) až d) zákona o DPH byly zavedeny tyto sankce v pevné výši:
Při pozdním podání kontrolního hlášení je správce daně povinen uložit pokutu ve výši 1 000 Kč
. Ačkoliv § 250 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „<