Blíže k některým ustanovením zákona o daních z příjmů ve vztahu k fyzickým osobám - 1. část

Vydáno: 18 minut čtení

Za účelem přiblížení rozhodujících řešení v ustanoveních § 2 až 16b zákona č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP “), pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob se budeme v několika pokračováních zabývat výkladem těchto ustanovení se zaměřením na nejčastější chyby, které se v aplikaci těchto ustanovení vyskytují.

Blíže k některým ustanovením zákona o daních z příjmů ve vztahu k fyzickým osobám – 1. část
Ing.
Ivan
Macháček
Dle § 1 ZDP zákon upravuje samostatně daň z příjmů fyzických osob (§ 2 až 16b ZDP) a samostatně daň z příjmů právnických osob (§ 17 až 21a ZDP), přičemž zákon zapracovává příslušné předpisy EU specifikované v odkazech k textu pod č. 137 a směrnici Rady 2016/1164/EU ze dne 12. 7. 2016, kterou se stanoví pravidla proti praktikám vyhýbání se daňovým povinnostem, které mají přímý vliv na fungování vnitřního trhu, ve znění směrnice Rady 2017/952/EU.
Zákon dále obsahuje společná ustanovení týkající se fyzických a právnických osob (§ 21b až 38f ZDP) a další ustanovení týkající se zvláštních ustanovení pro vybírání daně z příjmů, registrace k dani z příjmů, pravomoci vlády a Ministerstva financí a přechodná a závěrečná ustanovení.
V příloze č. 1 je uvedeno Třídění hmotného majetku do odpisových skupin, příloha č. 2 obsahuje Postup při přechodu z vedení účetnictví na daňovou evidenci z hlediska daně z příjmů fyzických osob a příloha č. 3 Postup při přechodu z daňové evidence na vedení účetnictví z hlediska daně z příjmů fyzických osob.
Vymezení poplatníků daně z příjmů fyzických osob (§ 2 ZDP)
V tomto ustanovení najdeme především rozdělení poplatníků daně z příjmů fyzických osob na dvě skupiny, a to na
daňové rezidenty České republiky a na daňové nerezidenty České republiky.
Daňoví rezidenti ČR
jsou
dle odstavce 2
poplatníci, kteří mají: