Nový způsob výpočtu DPH

Vydáno: 19 minut čtení

„Stokrát nic umořilo osla“, tak by se daly charakterizovat daňové změny roku 2019. Z novinek v daních zmiňme například zvýšení paušálních výdajů OSVČ, změny uplatňování DPH u poukazů, změny týkající se mzdové oblasti (zrušení karenční doby, zvýšení limitu pro srážkovou daň z malých odměn za práci…). I když bylo daňových změn poměrně dost, jedná se většinou spíše o „otravné“ drobnosti, jejichž záplava komplikuje a znejišťuje firemní praxi. V tomto příspěvku se podíváme na „drobnost“, která narušila letitý způsob výpočtu DPH.

Nový způsob výpočtu DPH
Ing.
Martin
Děrgel
Výpočet DPH? Žádný problém, když znám sazbu daně a cenu, tak… Jenže, co přesně obnáší ta „cena“? U maloobchodního prodeje konečným spotřebitelům, neplátcům je zvykem, že jde o konečnou částku k úhradě zahrnující rovněž samotnou DPH prodejce uskutečňujícího dané zdanitelné plnění. Naproti tomu velkoobchodní prodej určený zejména firmám, které jsou plátci DPH, zpravidla pojímá cenu jako částku bez DPH, která pouze proteče zúčtovacími vztahy obou aktérů obchodu, aniž by ovlivnila jejich výnosy, náklady a zisky.
První typ „ceny“ – coby částka
v peněžních prostředcích nebo hodnota nepeněžitého plnění, které jsou poskytnuty v přímé souvislosti s plněním
včetně příslušné DPH
§ 4 odst. 1 písm. a) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“) se označuje pojmem
„úplata“
. V druhém případě – vše, co jako
úplatu
obdržel nebo má obdržet plátce za uskutečněné zdanitelné plnění
bez příslušné DPH
– se v souladu s § 36 odst. 1 ZDPH jedná o „
základ daně
“. Z čehož návazně vyplývá, že jsou dva způsoby výpočtu DPH:
Metoda shora
DPH se počítá z úplaty
(tedy z ceny za zdanitelné plnění zahrnující i DPH),
Metoda zdola
DPH se počítá ze základu daně
(tj. z ceny za zdanitelné plnění bez DPH).
V řeči matematické symboliky jde o hledání řešení jedné rovnice o třech neznámých:
Úplata = Základ daně + DPH.
Přičemž částka DPH se – obdobně jako u jiných dani – vypočítá coby součin základu daně a sazby daně. Čímž se nám rovnice pozmění takto:
Úplata = Základ daně + Základ daně x Sazba DPH
. Což umíme matematicky zjednodušit vytknutím společného násobitele před závorku. Pro názornost ještě přidáme mezikrok a prvnímu sčítanci doplníme násobení jedničkou, které početně nic nezmění:
Úplata = Základ daně x 1 + Základ daně x Sazba DPH
. A hurá na avizované zjednodušení rovnice:
Úplata = Základ daně x (1 + Sazba DPH)
.
Jak známo, v případě tuzemských zdanitelných plnění jsou ve hře tři
sazby DPH
(§ 47 odst. 1 ZDPH):