Auto podnikatele na pracovní cestě v roce 2019

Vydáno: 15 minut čtení

V následujícím textu si ukážeme, jaké výdaje (náklady) lze uplatnit při jednotlivých způsobech použití automobilu k pracovním cestám souvisejícím s podnikatelskou činností poplatníka daně z příjmů fyzických osob. Řešení vychází ze znění § 24 odst. 2 písm. k) bodů 1 , 3 a 4 zákona č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP “), a pokynu GFŘ č. D-22 bodů 20 až 26 k § 24 odst. 2 ZDP . Budeme předpokládat, že četnost jízd za účelem podnikání je vyšší, takže není pro podnikatele výhodné u vozidla uplatnit paušální výdaje na dopravu (paušálními výdaji na dopravu jsme se podrobně zabývali v časopisu DHK č. 4/2019 na s. 10).

Auto podnikatele na pracovní cestě v roce 2019
Ing.
Ivan
Macháček
 
Automobil zahrnutý v obchodním majetku
Při použití silničního motorového vozidla zahrnutého do obchodního majetku jsou daňově uznatelnými výdaji podle § 24 odst. 2 písm. k) bodu 1 ZDP výdaje na pracovní cesty, tj. cesty související s podnikatelskou činností. Mezi tyto výdaje počítáme
výdaje na spotřebované pohonné hmoty, a to v prokázané výši doložené doklady o jejich nákupu.
V pokynu GFŘ č. D-22 bodu 22 k § 24 odst. 2 ZDP se uvádí, že pro účely uplatnění daňových výdajů na pohonné hmoty podle § 24 odst. 2 písm. k) ZDP vede poplatník evidenci jízd tak, aby takto vynaložené výdaje mohl prokázat (správci daně při případné daňové kontrole). Může jít například o knihu jízd. V ní jsou uváděny minimálně tyto údaje: datum jízdy, cíl jízdy (město, navštívená firma), účel jízdy, ujeté kilometry. Dále poplatník vede údaje o typu vozidla, registrační značce (SPZ), o stavu ujetých kilometrů (stav tachometru) k 1. 1. (případně k zahájení činnosti nebo zahájení používání vozidla) a k 31. 12. kalendářního roku (případně k datu ukončení činnosti nebo ukončení používání vozidla).
Mezi daňově uznatelné výdaje u vozidla vloženého do obchodního majetku patří dále výdaje (náklady) na veškeré opravy, údržbu, silniční dálniční nálepku, pojištění odpovědnosti, havarijní pojištění, nájem za garáž, pořízení pneumatik a dalších součástek, silniční daň ad
. Veškeré tyto výdaje (náklady) lze účtovat nebo evidovat jako daňově uznatelné na základě prokázaných dokladů jako jsou paragony, faktury, doklad o zaplacení aj. Daňovým výdajem
jsou i odpisy voz