Vymezení osob povinných k dani a ekonomické činnosti po novelizaci zákona o DPH

Vydáno: 19 minut čtení

V následujícím článku je nejprve vysvětleno obecné vymezení osob povinných k dani a ekonomické činnosti, jejíž provádění je klíčovou charakteristikou osob povinných k dani. Návazně jsou vysvětlena základní pravidla pro registraci osob povinných k dani jako plátců daně či identifikovaných osob. V závěrečné části jsou vysvětlena specifická pravidla pro vymezení osob povinných k dani pro účely vymezení místa plnění u služeb.

Vymezení osob povinných k dani a ekonomické činnosti po novelizaci zákona o DPH
Ing.
Václav
Benda
Osoby povinné k dani a související pojem „ekonomická činnost“ jsou vymezeny v novelizovaném znění § 5 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). Novelou zákona o DPH, která je součástí zákona č. 80/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní, tzv. daňového balíčku, bylo vymezení osob povinných k dani a ekonomické činnosti pro účely DPH upřesněno a doplněno. Osobou povinnou k dani je obecně každá osoba, která uskutečňuje samostatně ekonomickou činnost, a také skupina. Osoby povinné k dani se stávají plátci či identifikovanými osobami za podmínek stanovených zákonem o DPH. Vymezení osob povinných k dani vychází ze směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty (dále jen „směrnice o DPH“).
 
Osoby povinné k dani
Osobou povinnou k dani se podle čl. 9 směrnice o DPH rozumí jakákoliv osoba, která na jakémkoliv místě vykonává samostatně ekonomickou činnost, a to bez ohledu na účel nebo výsledky této činnosti. Tento článek směrnice o DPH se prakticky promítá do § 5 zákona o DPH.
Osobou povinnou k dani se podle novelizovaného znění § 5 odst. 1 zákona o DPH rozumí osoba, která samostatně uskutečňuje ekonomické činnosti nebo skupina, jak je podrobněji vysvětleno v dalším textu. Na základě tohoto vymezení jsou osobou povinnou k dani nejen tuzemské podnikatelské subjekty, ať již právnické nebo fyzické osoby, ale i osoby povinné k dani z jiného členského státu a zahraniční osoby povinné k d