Pozemky a stavby

Vydáno: 16 minut čtení

Druhou rozvahovou položkou v dlouhodobém majetku je dlouhodobý hmotný majetek (první v dlouhodobém majetku je dlouhodobý nehmotný majetek). Dlouhodobý hmotný majetek zahrnuje značné množství majetku; rozumí se jím zejména takový majetek, kde doba jeho použitelnosti je delší než jeden rok. U konkrétních položek majetku je však třeba zpřesnit ještě další podmínky pro jeho zařazení mezi dlouhodobý, například účel jeho pořízení nebo jeho cenu. V dalším textu se z položek hmotného majetku zaměříme na pozemky a stavby – jejich umístění v rozvaze podle kategorií účetních jednotek, na jejich vymezení, účtování i oceňování.

Pozemky a stavby
Ing.
Zdenka
Cardová
 
Dlouhodobý hmotný majetek v rozvaze podle kategorií účetních jednotek
V současné době nabízí naše účetní předpisy tři typy rozvah, které sestavují účetní jednotky zařazené do příslušných kategorií. Jakým způsobem je uveden v rozvahách dlouhodobý hmotný majetek a v jeho rámci pozemky a stavby?
Dlouhodobý hmotný majetek
v rozvaze v plném rozsahu
(tuto rozvahu sestavují malé účetní jednotky s povinností auditu, střední a velké účetní jednotky):
aspigetpic?section=7&pictype=2&EagriUserAddr=0.0.0.0&Id=11475.jpg
Vysvětlivky:
DHM = dlouhodobý hmotný majetek
V této rozvaze je samostatně uveden dlouhodobý hmotný majetek i pozemky a stavby.
Dlouhodobý hmotný majetek
v rozvaze ve zkráceném rozsahu,
kterou sestavují malé účetní jednotky bez povinnosti auditu:
Brutto
Korekce
Netto
B.II. Dlouhodobý hmotný majetek
V této rozvaze je samostatně uveden pouze součet všech položek dlouhodobého hmotného majetku; pozemky a stavby jsou jeho součástí.
Struktura položek dlouhodobého hmotného majetku
v rozvaze ve zkráceném rozsahu
, kterou sestavují mikro účetní jednotky bez povinnosti auditu:
Brutto
Korekce
Netto
B. Stálá aktiva
V této rozvaze není samostatně uveden dlouhodobý hmotný majetek (čili ani pozemky a stavby); tento majetek je zahrnut v součtové položce veškerého dlouhodobého majetku (hmotného, nehmotného a finančního) nazvané „Stálá aktiva“.
A nyní již konkrétně k vy