Dotazy a odpovědi: K dani z přidané hodnoty

Vydáno: 3 minuty čtení
K dani z přidané hodnoty
Ing.
Václav
Benda
1 Český plátce A pořizuje zboží od dodavatele B registrovaného k dani v jiném členském státě. Na přijaté faktuře je uvedeno, že se jedná o dodání zboží včetně instalace. Zboží je přímo dopraveno od dodavatele B ze členské země v EU do ČR jinému českému plátci C. U tohoto plátce C je zboží instalováno zaměstnancem plátce B. Plátce A po ukončení instalace fakturuje plátci C.
Firma A je výhradně obchodní firma, která provádí nákup a prodej zboží. S předmětem instalace tedy nakládá jako se zbožím.
Jak postupovat správně u plátce A?
1.
Jedná se u něj skutečně o pořízení zboží s instalací, jak je uvedeno na přijaté faktuře, i když zboží u něj instalováno není?
2.
Kdy nastává datum uskutečnění zdanitelného plnění u plátce A z pořízení výše uvedeného zboží od dodavatele B?
3.
Jak zdaňovat předem zaplacené zálohy plátcem A plátci B v tomto případě?
Odpověď
Ad 1) V uvedeném případě se podle mého názoru jedná ze strany plátce A o pořízení zboží s instalací z jiného členského státu, pokud dodání i instalaci provádí dodavatel B jako osoba registrovaná k dani v jiném členském státě. Místo plnění je podle § 7 odst. 3 zákona o DPH v tuzemsku, kde je instalace prováděna. Povinnost přiznat daň v tuzemsku, kde je místo plnění, vzniká podle § 108 odst. 1 písm. c) zákona o DPH plátci A. Plátce A musí návazně podle § 108 odst. 1 zákona o DPH přiznat daň na výstupu v souvislosti s dodáním zboží s instalací plátci C.
Ad 2) Podle § 24 odst. 1 zákona o DPH, ve znění platném od 1.7.2017, vzniká obecně plátci povinnost přiznat daň k datu uskutečnění zdanitelného plnění, který se stanoví podle § 21 zákona o DPH, jak vyplývá z § 24 odst. 2 zákona o DPH. Jedná-li se o dodání zboží s instalací na základě smlouvy o dílo, podle § 21 odst. 4 písm. a) zákona o DPH se zdanitelné plnění považuje za uskutečněné ke dni převzetí díla nebo jeho dílčí části.
Ad 3) Podle § 24 odst. 3 zákona o DPH, ve znění platném od 1.7.2017, je-li před uskutečněním zdanitelného plnění přijata úplata (záloha), vzniká plátci povinnost přiznat daň z poskytnuté částky k datu poskytnutí úplaty.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty