Oprava nesprávné výše daně

Vydáno: 17 minut čtení

V následujícím článku jsou vysvětlena novelizovaná pravidla pro provádění opravy výše daně, a to jak v případě, kdy touto opravou plátce zvyšuje původně přiznanou daň, tak i v případě, kdy plátce opravou dříve přiznanou daň snižuje.

Oprava nesprávné výše daně
Ing.
Václav
Benda
Novelou zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), která je součástí zákona č. 80/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní, byla s účinností od 1. 4. 2019 upřesněna pravidla pro opravu výše daně podle § 43 zákona o DPH a provedeny navazující změny v § 45 zákona o DPH, který upravuje vystavování opravných daňových dokladů. Zjistí-li plátce, že uplatnil a přiznal daň jinak, než mu ukládá zákon o DPH, je povinen nebo oprávněn tuto chybu opravit. Pokud plátce daně zjistí, že snížil daň, je podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“), povinen podat dodatečné daňové přiznání na zvýšení daně. Chybu, kterou plátce zvýšil daň, je plátce oprávněn opravit podle § 43 zákona o DPH, a to také v dodatečném daňovém přiznání. Ve vazbě na to je plátce daně, pro něhož se uskutečnilo zdanitelné plnění, povinen opravit původně uplatněný odpočet daně, a to také v dodatečném daňovém přiznání.
 
Oprava nesprávné výše daně, kterou plátce zvyšuje daň
Uplatnil-li plátce daň jinak, než stanoví zákon o DPH, a snížil tím daň na výstupu a tím i svou daň, je povinen podat dodatečné daňové přiznání. V