Novela zákona o DPH od 1.7.2017

Vydáno: 32 minut čtení
Novela zákona o DPH od 1.7.2017
Ing.
Václav
Benda
Při uplatňování daně z přidané hodnoty se nadále vychází ze zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), který je průběžně novelizován. Od září 2016 projednávala Poslanecká sněmovna návrh novely zákona o DPH, který byl součástí vládního návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní, tzv. daňového balíčku. Původně navrhovaná účinnost tohoto daňového balíčku byla od 1.1.2017, ale jeho účinnost byla dvakrát posunuta a nastala nakonec až od 1.7.2017. Ve Sbírce zákonů byl daňový balíček zveřejněn jako zákon č. 170/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní (dále jen „zákon č. 170/2017 Sb.“). Novelou zákona o DPH, která je součástí tohoto daňového balíčku, jsou provedeny zejména změny ve vymezení vzniku povinnosti přiznat daň, v pravidlech pro uplatňování nároku na odpočet daně, další rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti a dílčí změny v oblasti správy DPH v tuzemsku. V návaznosti na uvedenou novelizaci zákona o DPH jsou ze strany GFŘ k nejvýznamnějším změnám zveřejňovány metodické informace, na které je v dalším textu podrobněji upozorněno.
Vznik povinnosti přiznat daň nebo přiznat plnění
Jednou ze základních povinností plátce daně je povinnost přiznat daň ve stanovených případech. Tato povinnost vzniká zejména plátci jako poskytovateli zdanitelného plnění při jeho uskutečnění v tuzemsku, jak vyplývá z § 21 zákona o DPH. Plátce má dále povinnost přiznat daň při pořízení zboží z jiného členského státu, při dovozu zboží a při přijetí služby od osoby neusazené v tuzemsku s místem plnění v tuzemsku. Zákonem č. 170/2017 Sb. byly s účinností od 1.7.2017 v pravidlech pro stanovení vzniku povinnosti přiznat daň a data uskutečnění zdanitelného plnění provedeny dílčí změny.
Vznik povinnosti přiznat daň při dodání zboží a poskytnutí služby v tuzemsku ve standardním režimu zdanění a pravidla pro stanovení data uskutečnění zdanitelného plnění, jako jednoho z okamžiků, k němuž tato povinnost plátci vzniká, byla vymezena v dřívějším znění § 21 zákona o DPH. Plátce byl podle § 21 odst. 1 zákona o DPH povinen přiznat daň ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo ke dni přijetí úplaty, která se vztahovala k tomuto zdanitelnému plnění, podle toho, která skutečnost nastane dříve.
Vznik povinnosti přiznat daň při dodání zboží a poskytnutí služby v tuzemsku ve standardním režimu zdanění je po novelizaci upraven v novém § 20a zákona o DPH, do něhož byl prakticky převeden dřívější § 21 odst. 1 zákona o DPH. V § 20a zákona o DPH je vymezen vznik povinnosti přiznat daň při dodání zboží a poskytnutí služby. K aplikaci nového § 20a zákona o DPH byla zveřejněna na webových stránkách finanční správy informace GFŘ.
Podle § 20a odst. 1 zákona o DPH nadále vzniká povinnost přiznat daň při dodání zboží nebo poskytnutí služby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, který je vymezen v novelizovaném znění § 21 zákona o DPH. Z