Otázky a odpovědi: Bonusy za platební morálku

Vydáno: 2 minuty čtení

Dodavatel vytvoří opravný daňový doklad za platební morálku v roce 2018 svému odběrateli. Zdanitelné plnění je 31. 1. 2019, doklad byl vystaven dne 5. 2. 2019. Z hlediska daně z příjmů u odběratele, kam patří fakturovaná částka? Má být v závěrce roku 2018 odběratele použit dohadný účet aktivní na neznámou částku, anebo lze opravný doklad zaúčtovat kompletně do roku 2019?

Otázky a odpovědi: Bonusy za platební morálku
Ing.
Ivana
Pilařová
Způsob zaúčtování tohoto opravného daňového dokladu podmiňuje správný popis skutečnosti, ke které došlo. V úvahu přicházejí dvě (možná i více) možnosti:
a)
Jedná se o slevu na veškeré zboží, které bylo dodáno (a zřejmě také včas uhrazeno) v roce 2018.
V takovém případě pak právní nárok na slevu (zřejmě zakomponovaný do smlouvy či všeobecných dodacích podmínek dodavatele) vznikl v roce 2018, byť k jeho zjištění došlo až v lednu roku 2019. Z tohoto důvodu je třeba podle data vzniku právního nároku účtovat ještě do roku 2018. Pokud k datu sestavení účetní závěrky není možné stanovit přesnou částku, odběratel použije dohadnou položku aktivní. Na straně Dal dojde buď ke snížení hodnoty zásob na skladě (pokud dosud není prodáno), nebo pokud již zboží prodané je (či došlo ke spotřebě materiálu) ke snížení nákladů nebo ke vzniku provozního výnosu.
b)
Jedná se o skonto k platbě, která proběhla v roce 2019, ale za dodání zboží roku 2018, kdy nárok na slevu vznikl právě tímto včasným zaplacením.
Pak titul vzniku právního nároku nastal v roce 2019 a bylo by účtováno do roku 2019 obdobným způsobem, případně do finančních výnosů.

Související dokumenty