Otázky a odpovědi: Dárek zdarma a DPH

Vydáno: 4 minuty čtení

Firma v rámci podpory a motivaci zákazníka k nákupu dává k prodanému zboží dárek zdarma. Dárek, který je zdarma, je někdy zboží s nižší hodnotou, které se normálně prodává, nebo drobný reklamní předmět, kde je uveden název firmy. Jak správně nastavit fakturační systém, aby nebyla doměřena daň – je třeba dárek prodávat jako položku za 1 Kč + DPH? Nebo toto může být i za 0 Kč?

Otázky a odpovědi: Dárek zdarma a DPH
Ing.
Martin
Děrgel
Podle základního pravidla § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), je předmětem DPH dodání zboží – za úplatu – osobou povinnou k dani v rámci uskutečňování ekonomické činnosti s místem plnění v tuzemsku. Proto obecně platí, že bezúplatná plnění DPH nepodléhají. Ovšem z důvodu možných daňových spekulací výjimku stanoví § 13 odst. 4 písm. a) zákona o DPH spolu s § 13 odst. 5 zákona o DPH:
„Za dodání zboží za úplatu se také považuje použití hmotného majetku pro účely nesouvisející s uskutečňováním ekonomických činností plátce…“
„Použitím hmotného majetku pro účely nesouvisející s uskutečňováním ekonomických činností plátce se pro účely tohoto zákona rozumí trvalé použití obchodního majetku plátcem pro jeho osobní spotřebu nebo jeho zaměstnanců, trvalé použití pro jiné účely než související s uskutečňováním jeho ekonomických činností, a poskytnutí obchodního majetku bez úplaty, pokud byl u tohoto majetku nebo jeho části uplatněn odpočet daně.“
Nicméně jak jsme v daních už bohužel zvyklí, také z této výjimky –
fikce
úplatných plnění – existuje výjimka, podle níž přeci jen některá „poskytnutí obchodního majetku bez úplaty, pokud byl u tohoto majetku nebo jeho části uplatněn odpočet daně“ nejsou ad výše považována za „použití hmotného majetku pro účely nesouvisející s uskutečňováním ekonomických činností plátce“ a tudíž se nepovažují za dodání zboží – za úplatu.
Tuto výjimku z výjimky „fikce úplatnosti“ najdeme v § 13 odst. 9 písm. c) zákona o DPH:
„Za dodání zboží se však pro účely tohoto zákona nepovažuje:
poskytnutí dárku v rámci ekonomické činnosti, pokud jeho pořizovací cena bez daně nepřesahuje 500 Kč, nebo
poskytnutí obchodních vzorků bez úplaty v rámci ekonomické činnosti…“
Drobnou komplikací citované výjimky z výjimky je, že již od dubna roku 2011 není vyjmenovaná v § 72 odst. 1 písm. e) zákona o DPH mezi plněními, která sice nejsou předmětem daně, ale u nichž má plátce vždy nárok na odpočet daně (jako je tomu např. u prodeje části obchodního závodu nebo prodeje vlastní pohledávky). Což znamená, že nárok na odpočet DPH na vstupu u obchodních dárků je nutno opřít o obecná pravidla stanovená v § 72 až § 76 zákona o DPH. Prakticky řečeno tedy záleží na konkrétním použití každého takového obchodního dárků. Pokud jej poskytne klientovi banka – v souvislosti se svou finanční činností osvobozenou od DPH bez nároku na odpočet daně – pak nebude mít nárok na odpočet DPH na vstupu. Jestliže obchodní dárek poskytne podnikatel v souvislosti s uskutečňováním svých zdanitelných plnění – typicky jako zboží zdarma při nákupu nad stanovený limit – pak má zachován nárok na odpočet DPH na vstupu z koupě tohoto obchodního vzorku, aniž by u něj musela přiznávat DPH na výstupu (jsou-li splněny podmínky „výjimky z výjimky“ uvedené výše).
A konečně do třetice, jestliže plátce poskytuje obchodní dárek v souvislosti se svou „smíšenou činností“ – zdanitelná plnění a také plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně (např. finanční a pojišťovací činnosti, zdravotní služby, nájem nemovitých věcí atp.) – pak má u koupených obchodních dárků pouze částečný nárok na odpočet daně na vstupu v odpovídající krácené výši, v souladu s pravidly § 72 odst. 6 zákona o DPH a § 76 zákona o DPH.
Alternativně samozřejmě může prodejce (plátce) ve svých obchodních podmínkách případně zavést jiný marketingový nástroj podpory prodeje formou možnosti „super“ zvýhodněné „akční“ ceny vybraného sortimentu pouze za symbolickou 1 Kč – z podstaty věci pouze při splnění určitých podmínek, např. když hodnota nákupu přesahuje stanovenou částku. V tom případě pro účely DPH nepůjde o dodání zboží „bez úplaty“, nýbrž o více méně standardní úplatné zdanitelné plnění, u kterého prodávající plátce přizná odpovídající DPH na výstupu. Jelikož zde jde o zdanitelné plnění za úplatu – byť symbolickou 1 Kč – má prodejce zachován obvyklý plný nárok na odpočet DPH na vstupu z koupě daného „akčního zboží“. Administrativně mírně složitější obdobou je marketingová strategie – prodej 3 kusů téhož zboží jen za cenu 2 kusů – kdy jde opět o úplatné zdanitelné plnění.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty