Kdo se může stát nespolehlivým plátcem

Vydáno: 13 minut čtení

V určitých případech může být plátce finančním úřadem označen za nespolehlivého plátce. Institut nespolehlivého plátce je v zákonu o DPH upraven v § 106a. Z tohoto ustanovení vyplývá, že pokud plátce závažným způsobem poruší své povinnosti, které se vztahují ke správě daně z přidané hodnoty, rozhodne správce daně, že je nespolehlivým plátcem.

Kdo se může stát nespolehlivým plátcem
Ing.
Zdeněk
Kuneš
Proti rozhodnutí finančního úřadu se může plátce odvolat do patnácti dnů ode dne doručení rozhodnutí, kterým je finančním úřadem označen za nespolehlivého plátce. Odvolání má odkladný účinek.
Plátce může také požádat finanční úřad o vydání rozhodnutí, že již není nespolehlivým plátcem.
Požádat o zrušení statutu nespolehlivého plátce však může nejdříve po uplynutí jednoho roku ode dne nabytí právní moci rozhodnutí, že je nespolehlivým plátcem.
Žádost o zrušení nespolehlivého plátce může také plátce podat po uplynutí jednoho roku ode dne nabytí právní moci rozhodnutí, kterým mu správce daně zamítl žádost o vydání rozhodnutí, že je nespolehlivým plátcem.
Pokud má plátce čtvrtletní zdaňovací období a stane se nespolehlivým plátcem, je od následujícího kalendářního čtvrtletí po tom, co se stal nespolehlivým plátcem, jeho zdaňovacím obdobím kalendářní měsíc.
Pokud nespolehlivý plátce po dobu jednoho roku závažným způsobem neporušuje své povinnosti, které se vztahují ke správě daně z přidané hodnoty, vydá finanční úřad na základě žádosti, podané plátcem rozhodnutí, že plátce již není nespolehlivým plátcem.
Aby si plátce, příjemce zdanitelného plnění mohl ověřit, zda poskytovatel zdanitelného plnění není nespolehlivým plátcem, zveřejní správce daně u každé osoby, že daná osoba je nespolehlivým plátcem. Ověření provede způsobem umožňujícím dálkový přístup.