DPH u poukazů v roce 2019

Vydáno: 15 minut čtení

Novelou zákona č. 235/2004 Sb. , o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH “), která je součástí zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní, tj. tzv. daňového balíčku, se do zákona o DPH promítají pravidla pro zacházení s poukazy. Tato pravidla vyplývají ze směrnice Rady (EU) 2016/1065 , kterou se mění směrnice 2016/112/ES, pokud jde o zacházení s poukazy (dále jen směrnice o zacházení s poukazy). V dosavadním znění zákona o DPH , nebyla problematika uplatňování daně u poukazů upravena, a proto byl postup při uplatňování daně dovozován pouze výkladově. Při aplikaci příslušných pravidel mohli plátci již od 1. 1. 2019 do nabytí účinnosti příslušných novelizovaných ustanovení zákona o DPH , která byla novelizována v rámci daňového balíčku, využít tzv. přímého účinku směrnice, tj. postupovat při uplatňování DPH u poukazů již od 1. 1. 2019 podle pravidel vyplývajících z novelizovaného znění směrnice Rady 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty DPH (dále jen „směrnice o DPH “), jak potvrzuje také informace GFŘ zveřejněná k této problematice na webových stránkách finanční správy začátkem ledna roku 2019. V článku je nejprve vysvětleno vymezení pojmu poukaz a členění poukazů na poukazy jednoúčelové a víceúčelové. V dalších částech textu jsou s využitím příkladů vysvětlena pravidla pro uplatňování DPH u jednoúčelových a víceúčelových poukazů.

DPH u poukazů v roce 2019
Ing.
Václav
Benda
 
Jednoúčelové a víceúčelové poukazy
V § 15 zákona o DPH je v souladu se směrnicí o zacházení s poukazy vymezeno, co se rozumí poukazem, a návazně rozlišeno, co se rozumí jednoúčelovým poukazem a co víceúčelovým poukazem. Poukazem se podle § 15 odst. 1 zákona o DPH rozumí listina, se kterou je spojena povinnost ji přijmout jako úplatu nebo část úplaty za dodání zboží nebo poskytnutí služby a na které nebo v dokumentaci s ní související jsou uvedeny předepsané údaje. Konkrétně se jedná o vymezení zboží, které má být dodáno, nebo služba, která má být poskytnuta, nebo o vymezení osoby, která má uskutečnit dodání tohoto zboží nebo poskytnutí této služby. Poukazy přitom mohou mít jak listinnou, tak i elektronickou podobu, jak vyplývá ze směrnice o zacházení s poukazy. Základním znakem poukazu je povinnost jej přijmout jako úplatu nebo část úplaty za konkrétní dodání zboží nebo poskytnutí služby. Pravidla pro uplatňování DPH u poukazů se přitom vztahují jak na případy, kdy poukaz bude použit jako celá nebo částečná úplata na jedno plnění nebo také na více plnění, případně postupně. Poukaz může přitom pokrýt celou hodnotu poskytnutého plnění, bez dalšího doplatku. Poukaz nemusí být čerpán najednou, ale postupně jako úplata na více plnění, např. předplacené kupony na telekomunikační služby, které mohou být použity na úhradu telekomunikačních služeb, tak i jiných služeb poskytnutých třetími stranami.
Na platební prostředky nahrazující peníze, jako jsou např. platební karty, šeky, směnky či elektronické peněženky se však pravidla pro

Související dokumenty

Zákony

235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty