Identifikované osoby v DPH

Vydáno: 15 minut čtení

V dnešním příspěvku bych se chtěl věnovat poněkud specifické kategorii daňových subjektů v oblasti daně z přidané hodnoty, a to identifikovaným osobám. Těmito osobami jsou často neziskové subjekty, a právě tímto směrem bych chtěl příspěvek zaměřit. Na úvod uveďme, že identifikovanou osobou jsou při splnění stanovených podmínek osoby povinné k dani, které nejsou plátcem, nebo právnické osoby nepovinné k dani, je tedy zřejmé, že často se tato situace může týkat také neziskových subjektů.

Identifikované osoby v DPH
Ing.
Zdeněk
Morávek
Identifikované osoby jsou upraveny v § 6g až 6l zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“). V některých případech se osoba povinná k dani nestává plátcem, ale stává se pouze identifikovanou osobou, která má ve srovnání s plátcem pouze omezené povinnosti spočívající zejména v povinnosti přiznat daň z přeshraničních plnění nebo povinnost vykázat poskytnutí přeshraničních služeb s místem plnění v jiném členském státě EU, a také povinnost registrační. Zásadní ale je, že v případě tuzemských plnění bude tato osoba i nadále vystupovat jako osoba osvobozená od povinnosti uplatnit daň, což znamená, že nebude mít povinnost u tuzemských plnění uplatňovat daň na výstupu a současně nebude mít možnost uplatňovat nárok na odpočet daně.
Důležité dále je, že
identifikovaná osoba má pouze povinnost ve stanovených případech přiznat daň, ale nárok na odpočet daně v těchto případech nemá.
Zdaňovacím obdobím těchto osob je zásadně kalendářní měsíc a daňové přiznání podávají pouze tehdy, mají-li povinnost přiznat daň nebo přiznat poskytnutou službu, jak je uvedeno dále. V jiných zdaňovacích obdobích daňová přiznání nepodává. Jak vyplývá z § 101 odst. 5 ZDPH, pokud nevznikla identifikované osobě ve zdaňovacím období povinnost přiznat daň, nesděluje tuto skutečnost správci daně.
Stejně tak souhrnné hlášení se podává pouze za ty kalendářní měsíce, ve kterých identifikovaná osoba uskutečnila poskytnutí služby s místem plnění v jiném členském státě osobě registrované k dani v jiném členském státě, pokud je povinen přiznat daň příjemce služby, jedná se tedy o služby, u kterých se místo plnění stanoví podle § 9 odst. 1 ZDPH. Identifikovaná osoba musí podat souhrnné hlášení pouze za zdaňovací období, kterým je

Související dokumenty

Zákony

235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty