Daň z přidané hodnoty u společníků společnosti od 1. 1. 2019

Vydáno: 17 minut čtení

Při podnikání ve společnosti dochází od 1. 1. 2019 k podstatným změnám při uplatňování daně z přidané hodnoty. Novelou zákona č. 235/2004 Sb. , o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH “), účinnou od 1. července 2017, byly v zákonu o DPH zrušeny specifické postupy pro uplatňování daně z přidané hodnoty ve společnosti, které byly součástí zákona o DPH od počátku jeho účinnosti. Společníkům, kteří postupovali do konce června 2017 podle původních pravidel, uvedených v zákonu o DPH pro společnost, bylo podle přechodných ustanovení zákona o DPH umožněno postupovat podle těchto původních pravidel nejdéle do konce roku 2018.

Daň z přidané hodnoty u společníků společnosti od 1. 1. 2019
Ing.
Zdeněk
Kuneš
Společníci společnosti se mohli také rozhodnout, že do konce roku 2018 přejdou na změnu režimu a budou každý společník samostatně uplatňovat obecné principy zákona o DPH.
V takovém případě byl určený společník společnosti povinen oznámit tuto skutečnost finančnímu úřadu ve lhůtě pro podání daňového přiznání za zdaňovací období, ve kterém naposledy postupovala společnost podle původních pravidel.
PŘÍKLAD 1
Ve společnosti, která byla založena v roce 2010, podnikají v řemeslné výrobě dva společníci A a B, plátci. Oba mají měsíční zdaňovací období. Společníci se rozhodli přejít na běžný způsob uplatňování daně z přidané hodnoty od 1. 1. 2018. Společník A byl určen k vedení evidencí. Dne 25. 1. 2018 oznámil finančnímu úřadu, že společníci přecházejí od 1. 1. 2018 na běžný režim při uplatňování daně z přidané hodnoty.
 
Změny od 1. 1. 2019
Pokud společníci společnosti do konce roku 2018 nepřešli na běžné uplatňování daně z přidané hodnoty, tak již povinnost oznámit přechod na běžný režim uplatnění daně z přidané hodnoty nemají.
Od 1. 1. 2019 musí ale postupovat podle běžných pravidel pro uplatnění DPH, tedy individuálně každý sám za sebe.
Společnost je upravena v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“), v § 2716 až 2746.
Společnost není právnickou ani fyzickou osobou, není daňovým subjektem,