Závěr roku v daňové evidenci

Vydáno: 19 minut čtení

Poplatníci – fyzické osoby – kteří vedou daňovou evidenci (tj. nejsou ani účetními jednotkami ani neuplatňují paušální výdaje), mají na konci kalendářního roku (zdaňovacím obdobím fyzických osob je vždy kalendářní rok) určitě povinnosti, které jim ukládá zákon o daních z příjmů . Nejedná se sice o „klasické“ uzávěrkové a závěrkové operace, které známe z účetnictví, nicméně jsou do jisté míry jejich zjednodušenou obdobou. V následujícím textu se tedy zaměřím na to, jak by měli poplatníci, kteří vedou daňovou evidenci, správně postupovat na konci roku (ev. na začátku roku následujícího).

Závěr roku v daňové evidenci
Ing.
Helena
Machová
 
Správná evidence příjmů a výdajů
Smyslem a cílem vedení daňové evidence formulovaným v § 7b zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), je zjištění základu daně z příjmů. Proto musí daňová evidenci vždy obsahovat údaje o příjmech a výdajích, a to v členění potřebném pro zjištění základu daně z příjmů.
Znamená to tedy, že poplatník, který vedl v roce 2018 daňovou evidenci, musel evidovat veškeré příjmy a výdaje, a to odděleně zdanitelné příjmy (např. příjmy z poskytnutí služeb, z prodeje zboží, z prodeje materiálu atd.) od příjmů, které se nezdaňují (např. vklad osobních prostředků podnikatele nebo přijatá zápůjčka), a stejně tak výdaje daňové (např. nákup zboží, nákup materiálu, nákup energií, nákup služeb apod.) je nutno odlišit od výdajů nedaňových (např. čerpání peněžních prostředků pro osobní potřebu, občerstvení pro zaměstnance nebo obchodní partnery, poskytnutí bezúplatných plnění – darů apod.).
Po skončení roku by tedy měl poplatník v evidenci příjmů a výdajů (bez ohledu na to, zda ji vede v peněžním deníku nebo jinak) ověřit, zda:
jsou zaevidovány veškeré příjmy a výdaje inkasované a zaplacené do 31. 12. (na rozdíl od účetnictví zde nepřipadá v úvahu časové rozlišení, tzn. např. nájemné na první čtvrtletí roku 2019 zaplacené v prosinci 2018 je daňovým výdajem roku 2018 a inkasované pojistné v roce 2018 vztahující se k pojistné události roku 2017 je zdanitelným příjmem roku 2018),
mezi příjmy evidovanými jako zdanitelné není omylem uveden příjem, který sem nepatří nebo naopak (zda mezi příjmy, které se nezdaňují není evidován příjem, který je třeba zdanit),
mezi daňovými výdaji není uveden i výdaj daňový a naopak (zda jako nedaňový není evidován výdaj, který by měl základ daně snížit),
není evidován zůstatek peněžních prostředků jako „průběžná položka“, pokud ano, ověřit správnost,
zůstatky peněžních prostředků v pokladně i na běžném účtu v evidenci odpovídají skutečným zůstatkům.
I když ZDP neukládá povinnost inventarizovat peněžní prostředky, poslední dvě operace z praktických důvodů doporučuji provést.
Rozdíl mezi zdanitelnými př