Odpis hmotného majetku zařazeného do 6. odpisové skupiny

Vydáno: 7 minut čtení

Pro účely odpisování hmotného majetku zatřídí poplatník v prvním roce odpisování hmotný majetek do odpisových skupin, uvedených v příloze č. 1 k zákonu č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP “). Šestá odpisová skupina hmotného majetku vznikla v příloze č. 1 počínaje rokem 2004. Dle bodu 11 přechodných ustanovení zákona č. 669/2004 Sb. se šestá odpisová skupina uvedená v příloze č. 1 k ZDP ve znění zákona č. 438/2003 Sb. nepoužije pro hmotný majetek zaevidovaný u poplatníka do konce zdaňovacího období započatého v roce 2003. Jaký hmotný majetek je zatříděn do 6. odpisové skupiny s dobou odpisování 50 let a jak se tyto skutečnosti promítají do odpisování technického zhodnocení provedeného na tomto hmotném majetku v roce 2018? To si ukážeme v následujícím textu na příkladech z praxe.

Odpis hmotného majetku zařazeného do 6. odpisové skupiny
Ing.
Ivan
Macháček
 
Hmotný majetek zařazený do 6. odpisové skupiny
V šesté odpisové skupině s dobou odpisování 50 let jsou dle přílohy č. 1 k ZDP zařazeny následující druhy budov a staveb nevyužívaných k výrobním účelům:
budovy hotelů a podobných ubytovacích zařízení,
budovy administrativní,
budovy obchodních domů, pokud mají celkovou prodejní plochu větší než 2 000 m2,
podzemní obchodní střediska,