Otázky a odpovědi: Fondy ze zisku

Vydáno: 2 minuty čtení

Společnost s r. o. v roce 2017 skončila s účetním ziskem ve výši 400 000 Kč. Jelikož minulé roky byly ve znamení ztráty, tak jsme tuto ztrátu použili v daňovém přiznání jako položku odčitatelnou od základu daně, vyšla nám tedy nulová daňová povinnost. Nyní máme celých 400 000 Kč na účtu 431. Máme povinnost vytvořit z tohoto zisku nějaké fondy nebo ho můžeme vyplatit v plné výši společníkovi (po odečtení 15% daně), popř. přeúčtovat na účet 428?

Otázky a odpovědi: Fondy ze zisku
Ing.
Jiří
Vychopeň
Společnost s r. o. nemá zákonem stanovenu povinnost vytvářet fondy ze zisku. O konkrétním způsobu použití zisku rozhoduje v s. r. o. valná hromada (v případě společnosti s jediným společníkem vykonává působnost valné hromady tento společník), přičemž je třeba respektovat případná ujednání (např. o vytváření rezervního nebo sociálního fondu) ve společenské smlouvě. V daném případě zřejmě nic nebrání tomu naložit se ziskem za rok 2017 tak, jak je uvedeno v dotazu, tj. vyplatit podíl na zisku (po odečtení sražené daně zvláštní sazbou ve výši 15 %) společníkovi a případnou zbylou část převést na účet nerozděleného zisku (např. účet 428).
Podle § 34 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „zákon o obchodních korporacích“) je konečné rozhodnutí o vyplacení zisku s. r. o. v pravomoci jednatele.
Zákon o obchodních korporacích ve stanovených případech omezuje možnost výplaty podílu na zisku, např.:
podle § 40 odst. 1 zákona o obchodních korporacích nesmí obchodní
korporace
vyplatit podíl na zisku, pokud by si tím přivodila úpadek podle jiného právního předpisu,
podle § 161 odst. 4 zákona o obchodních korporacích platí, že částka k rozdělení mezi společníky nesmí překročit výši hospodářského výsledku posledního skončeného účetního období zvýšenou o nerozdělený zisk z předchozích období a sníženou o ztráty z předchozích období.