Dotazy a odpovědi: Daň z příjmů fyzických osob

Vydáno: 1 minuta čtení

Jak řešit dělení výsledků hospodaření sdružení bez právní subjektivity mezi jednotlivé jeho členy? Členové odpracují za rok celkem např. 6 500 hodin. Každý člen odpracuje jiný počet hodin. Z 6 500 hodin (tj. 100 %) na každého připadne propočítaný jiný podíl vyjádřený v procentech z celkových 100 %. Takže např. na člena A připadne 20 % z celkového počtu odpracovaných hodin, na člena B připadne 18 %, na člena C připadne 19 % atd., celkem do 100 %. Takto vypočítaný podíl na odpracovaných hodinách použiji stejně při rozdělení celkových příjmů a výdajů z výsledků hospodaření sdružení. Ve výsledku má člen A podíl 20 % jak z celkových příjmů, tak z celkových výdajů sdružení, člen B 18 %, člen C 19 % atd. Vzhledem k tomuto postupu se domnívám, že je dělení příjmů a výdajů fyzických osob ve sdružení bez právní subjektivity provedeno rovným dílem a každý člen sdružení si může zvolit, zda uplatní v daňovém přiznání výdaje procentem - paušálem, nebo výdaje ve skutečné doložené výši. Rovný díl si podle § 12 zákona o daních z příjmů vysvětluji tak, že je stejné procento použito u příjmů i výdajů.

Daň z příjmů fyzických osob
Ing.
Eva
Sedláková
ODPOVĚĎ
Postup uvedený v dotaze je správný. Zákon o daních z příjmů v § 12 odst. 1 stanoví mimo jiné, že pokud nejsou společné výdaje související se společnými příjmy ze společnosti (do konce roku 2013 sdružení bez právní subjektivity), rozděleny mezi poplatníky stejně jako společné příjmy, mohou poplatníci uplatnit výdaje pouze v prokázané výši.
Rozdělí-li si společníci (do konce roku 2013 účastníci sdružení bez právní subjektivity) příjmy i výdaje stejně, tj. např. společník A 20 % příjmů a 20 % výdajů, společník B 18 % příjmů a 18 % výdajů, společník C 19 % příjmů a 19 % výdajů atd., může kterýkoliv z nich uplatnit výdaje paušální částkou podle § 7 odst. 7 zákona o daních z příjmů.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů