Opravy chyb a omylů při uplatnění daně z přidané hodnoty

Vydáno: 11 minut čtení

Běžně se stává, že plátce, který poskytl plnění, udělá chybu například tím, že u poskytnutého zdanitelného plnění uplatní chybnou sazbu daně nebo na plnění osvobozené od daně omylem uvede daň, nebo naopak na zdanitelné plnění uvede osvobození od daně, případně uvede daň u plnění, která nejsou předmětem daně. Všechny tyto omyly je nutno napravit.

Opravy chyb a omylů při uplatnění daně z přidané hodnoty
Ing.
Zdeněk
Kuneš,
odborník na DPH, pracuje pro společnost KODAP s. r. o. Liberec
 
Právní úprava
Postup při opravě v případě těchto pochybení stanoví zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), a rovněž zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“).
Opravy chyb a omylů jsou v zákonu o DPH řešeny v § 43. Pokud plátce nebo identifikovaná osoba udělali chybu, mohou tuto chybu opravit.
Zákon o DPH řeší v § 43 pouze takové chyby, kterými byla zvýšena daň na výstupu a opravou dojde ke snížení této daně.
P