Dotazy a odpovědi: Daň z příjmů fyzických osob

Vydáno: 1 minuta čtení

Podnikatel zahájil činnost v polovině minulého roku. Hodlá se zabývat hlavně výrobou ovocných produktů. V loňském roce vyrobil zkušební sérii těchto produktů, které bezplatně rozdal, spolu s návratnými dotazníkovými formuláři, svým potencionálním odběratelům v rámci prezentací nového výrobku. Jednalo se vlastně o průzkum trhu (možnosti odbytu) a o upřesnění výroby na základě zpětné odezvy v dotaznících. Podnikatel se o daný průzkum bude opírat a postupovat při výrobě, kterou chce zahájit již ve větším objemu. Je možno uplatnit veškeré náklady vzniklé s touto činností do výdajů daňových, když k nim nemá příjmy? Jedná se o náklady na materiál pro výrobu zkušební série, materiál na obaly, služby, loga, grafiku obalů, licence, případně i na ochrannou známku.

Daň z příjmů fyzických osob
Ing.
Eva
Sedláková
ODPOVĚĎ
V daném případě jsou výdaje spojené se zahájením podnikání, tj. výdaje vynaložené na průzkum trhu, na výrobu zkušební série, obaly, loga, grafiku obalů, licence, ochranné známky apod., výdaji daňovými. V případě, že podnikatel v loňském roce podnikání skutečně zahájil, vykáže daňovou ztrátu. Podle pokynu Generálního finančního ředitelství D–22 k § 5 odst. 3, se ztrátou rozumějí i případy, kdy poplatník při výkonu činnosti, z níž mohou plynout příjmy uvedené v § 7 nebo § 9 zákona o daních z příjmů, nedosáhl ve zdaňovacím období příjmů, ale měl pouze výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmů. Rozhodné je, že poplatník samostatnou činnost vykonává.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů