Dotazy a odpovědi: Daň z příjmů fyzických osob

Vydáno: 2 minuty čtení

Je příjem (dotace) od úřadu práce na společensky účelné pracovní místo příjmem daňovým nebo nedaňovým? A jak má postupovat podnikatel vedoucí účetnictví?

Daň z příjmů fyzických osob
Ing.
Eva
Sedláková
ODPOVĚĎ
Od daně je podle § 4 odst. 1 písm. h) zákona o daních z příjmů osvobozen mimo jiné i příjem z titulu státní politiky zaměstnanosti. Jedná se o příspěvky na zřízení účelných pracovních míst, vytváření veřejně prospěšné práce, zabezpečení odborné praxe pro absolventy středních a vysokých škol, osoby zdravotně postižené nebo o příspěvky na rekvalifikaci. Obdrží-li podnikatel od úřadu práce příspěvek na zřízení účelně pracovního místa, jedná se o příjem od daně osvobozený. V daném případě však musí pamatovat na ustanovení § 25 odst. 1 písm. i) zákona o daních z příjmů, tj. příslušné částky hrazené z tohoto příspěvku nemůže uplatnit jako výdaj daňový.
Vede-li podnikatel účetnictví, je třeba účtovat příspěvek na zřízení účelných pracovních míst v souladu s účetními předpisy, tj. jako výnos. Oproti tomu příslušné výdaje, resp. náklady, na příslušné účty nákladů. Zákon o daních z příjmů v § 23 stanoví mimo jiné, že pro zjištění základu daně se na straně podnikatele vedoucího účetnictví vychází z výsledku hospodaření (zisk nebo ztráta). Základem daně je rozdíl, o který příjmy, s výjimkou příjmů, které nejsou předmětem daně, a příjmů osvobozených od daně, převyšují výdaje (náklady), a to při respektování jejich věcné a časové souvislosti v daném zdaňovacím období s tím, že rozdíl se upraví podle tohoto zákona. Výsledek hospodaření je proto třeba upravit tak jak stanoví zákon o daních příjmů. Ten v daném případě stanoví, že příjem z titulu státní politiky zaměstnanosti je od daně z příjmů osvobozen a dále pak, že k osvobozenému příjmu nelze uplatnit daňové výdaje.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů