Student a daň z příjmů

Vydáno: 16 minut čtení

Řada studentů si větší či menší měrou zajišťuje finanční prostředky v rámci studentských brigád. Přestože někteří z nich pracují v průběhu celého roku (nejčastěji jako zaměstnanci nebo jako osoby samostatně výdělečně činné), většina pracovních aktivit spadá do období prázdnin, tedy do období, které studentům nastává v tomto čase. V následujícím textu se zaměřím především na správné postupy při zdanění studentských příjmů, úvodem pak připomenu i některá specifika zákoníku práce .

Student a daň z příjmů
Ing.
Helena
Machová,
daňová poradkyně
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce (dále jen „ZP“ nebo „zákoník práce“), ale ani jiný legislativní předpis, definici studenta neobsahuje, a proto se při uzavírání pracovních smluv postupuje standardním způsobem. V ZP se ale setkáme s některými omezeními pro mladistvé zaměstnance, kterými jsou podle § 350 odst. 2 ZP zaměstnanci mladší než 18 let. Pracovní podmínky mladistvých zaměstnanců jsou uvedeny v Díle 5 ZP (§ 243 až 247).
Podle § 243 ZP jsou zaměstnavatelé povinni vytvářet příznivé podmínky pro všestranný rozvoj tělesných a duševních schopností mladistvých zaměstnanců též zvláštní úpravou jejich pracovních podmínek (tak např. zaměstnavatelé smějí těmto zaměstnancům ukládat pouze takové práce, které jsou přiměřené jejich fyzickému a rozumového rozvoji a musí jim být při práci poskytována zvýšená péče).
Podle § 245 ZP nesmí mladiství zaměstnanci vykonávat práci přesčas a práci v noci. Výjimečně mohou mladiství zaměstnanci starší než 16 let konat noční práci nepřesahující 1 hodinu, jestliže je to potřeba pro jejich výchovu. Tato noční práce musí bezprostředně navazovat na práci připadající podle rozvrhu směn na denní dobu.
Mladiství zaměstnanci (§ 246 ZP) nesmí pracovat pod zemí při těžbě nerostů nebo při ražení tunelů a štol.