Dotazy a odpovědi: Daň z příjmů fyzických osob

Vydáno: 2 minuty čtení

V roce 2002 jsem zdědila po svém otci ideální polovinu pozemku. V roce 2015 jsem od spoluvlastníka koupila druhou ideální polovinu pozemku, abych měla ucelený celek, a to za 153 360 Kč. V letošním roce jsem celý pozemek prodala. Z prodeje jsem obdržela v letošním roce 250 000 Kč při podpisu smlouvy, doplatek 200 000 Kč bude zaplacen nejpozději do 5 dnů ode dne doručení vyrozumění o provedeném vkladu do katastru nemovitostí. Jak se bude příjem z prodeje zdaňovat?

Daň z příjmů fyzických osob
Ing.
Eva
Sedláková
ODPOVĚĎ
Podle stanoviska Generálního finančního ředitelství v pokynu D–22 se při prodeji majetku ve spoluvlastnictví (nebo části podílu) u majetku, jehož části byly nabyty postupně, uplatní osvobození příjmu v poměru, v jakém splňují podmínky pro osvobození jednotlivé části takto nabytého majetku.
V daném případě je třeba zdanit polovinu celkových příjmů z prodeje pozemků, a to bez ohledu na skutečnost, že je poplatnice obdržela postupně. Rozhodující je, že nejde o příjem z prodeje pozemku, který by byl zcela od daně z příjmů osvobozen. Zákon o daních příjmů v § 4 odst. 1 písm. b) stanoví mimo jiné, že od daně se osvobozuje příjem z prodeje nemovitých věcí, přesáhne-li doba mezi nabytím vlastnického práva k těmto nemovitým věcem a jejich prodejem dobu 5 let; doba 5 let se zkracuje o dobu, po kterou byly tyto nemovité věci prokazatelně ve vlastnictví zůstavitele v případě, že jde o prodej nemovitých věcí nabytých děděním od zůstavitele, který byl příbuzným v řadě přímé nebo manželem.
Došlo-li v daném případě k prodeji pozemku koupeném v roce 2015, je příjem z prodeje zdanitelným příjmem. Vhledem ke skutečnosti, že součástí prodeje byla polovina pozemku zděděného v roce 2002, bude zdanitelným příjmem polovina všech příjmů z prodeje, tj. částka 450 000 / 2 = 225 000 Kč. Daňovým výdajem bude částka 153 360 Kč, za kterou byla polovina pozemku v roce 2015 koupena, případně další doložené částky související s prodejem.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů