Otázky a odpovědi: Zatřídění reklamní stavby billboardu do daňové odpisové skupiny

Vydáno: 4 minuty čtení

Firma koupila billboard, který je zabudován do země, za méně než 40 000 Kč. Jde o hmotný majetek bez ohledu na cenu patřící do 3. odpisové skupiny? O této reklamní stavbě se má účtovat na účet 021-Stavby?

Otazky a odpovědi: Zatřídění reklamní stavby billboardu do daňové odpisové skupiny
Ing.
Martin
Děrgel
daňový poradce
Je zajímavé, že tazatel na straně jedné ví o tom, že v případě předmětného hmotného majetku – který je stavebním dílem (stavbou) – nehraje roli výše vstupní ceny [limit 40 000 Kč se totiž podle § 26 odst. 2 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), týká pouze samostatných hmotných movitých věcí, jejich souborů a dospělých zvířat], ale na straně druhé zařazuje tento hmotný majetek podle statistické klasifikace produkce a nikoli podle klasifikace stavebních děl. Dle § 30 odst. 1 ZDP se hmotný majetek zatřídí do odpisové skupiny v souladu s přílohou č. 1 k tomuto zákonu. Kde je zaveden systém šesti odpisových skupin v členění podle příslušných kódů dvou typů statistických klasifikací: a) Klasifikace produkce CZ-CPA, b) Klasifikace stavebních děl CZ-CC. Statistická klasifikace obecně představuje hierarchicky uspořádané třídění určitých ekonomických, sociálních nebo demografických jevů či procesů, které je v kompetenci Českého statistického úřadu.
Předmětem klasifikace CZ-CPA je produkce, tj. výsledek ekonomických činností, přičemž sledovanými produkty jsou všechny průmyslové, zemědělské a jiné výrobky, plodiny atd., které jsou výrobci (producenty) dále předávány odběratelům – spotřebitelům, k dalšímu zpracování či prodejcům. Každému výrobku či službě je přidělen v každé úrovni klasifikace CZ-CPA jen jeden kód. Protože je klasifikace hierarchická, platí přímá návaznost kódů jednotlivých úrovní na sebe, od nejvyšší sekce, přes oddíly, skupiny, třídy až k subkategoriím.
Naproti tomu Klasifikace CZ-CC obsahuje místně a prostorově ucelená stavební díla, která jsou členěna na dvě sekce: 1 – Budovy a 2 – Inženýrská díla. Stavební díla se přitom klasifikují dle technického řešení stavby (projektu), které vyplývá ze zvláštního užívání stavby (např. budovy pro obchod, komunikace, díla vodní, vedení dálková trubní apod.); budovy jsou klasifikovány podle jejich hlavního užívání (bytové, nebytové), inženýrská díla podle projektů, které přímo určují účel a užití stavebního díla. Za stavbu se považují veškerá stavební díla bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, účel a dobu trvání. Stavebním dílem se rozumí výsledek stavební činnosti; tvoří prostorově ucelenou nebo alespoň technicky samostatnou část stavby. Budova je nadzemní stavba prostorově soustředěná a navenek převážně uzavřená obvodovými stěnami a střešní konstrukcí; součástí budovy mohou být pouze ty podzemní prostory, které s budovou konstrukčně a stavebně souvisí. Za inženýrská díla se považují všechny stavby, které nejsou klasifikovány jako budovy – např. železnice, silnice, dálnice, mosty, letištní plochy, hráze, podzemní a nadzemní vedení, produktovody.
Tazatel asi usoudil, že reklamní stavbu billboardu lze zařadit coby „Kovovou montovanou stavbu“ dle CZ-CPA do kódu 25.11.10, či jako „Ocelovou konstrukci, jinde neuvedenou“ podle CZ-CPA do kódu 25.11.23, a proto hovoří o zatřídění daného hmotného majetku do odpisové skupiny 3, kde uvedené hmotné – ale movité! – produkty nalezneme pod položkami (3-5) a (3-8). Jelikož se ovšem jedná o stavební dílo, neměla být aplikována Klasifikace produkce CZ-CPA, nýbrž Klasifikace stavebních děl CZ-CC. Kde podle mne dotázaný typ reklamní stavby patří do „zbytkového“ kódu třídy 2420 „Ostatní inženýrská díla jinde neuvedená“, resp. konkrétně do podtřídy 242089 „Ostatní inženýrské stavby jinde neuvedené“. Čemuž v Příloze č. 1 k zákonu o daních z příjmů odpovídá položka (5-37), spadající do odpisové skupiny 5, s minimální dobou daňového odpisování 30 let.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů