Zákonná rezerva na opravy hmotného majetku

Vydáno: 18 minut čtení

Rezerva na opravy hmotného majetku patří mezi tzv. zákonné rezervy upravené speciálním zákonem č. 593/1992 Sb. , o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoR “). V praxi podnikatelských subjektů jde o nejčastěji tvořenou rezervu, ovšem doba její největší slávy je už tatam, za což může zásadní zpřísnění podmínek tvorby od roku 2009 v podobě nutnosti uložit odpovídající peněžní částku na vázaný bankovní účet. Stejně jako u všech zákonných rezerv je stěžejní předností daňová účinnost, která se týká nejen poplatníků vedoucích účetnictví, ale také fyzických osob s daňovou evidencí nebo s příjmy z nájmu.

Zákonná rezerva na opravy hmotného majetku
Ing.
Martin
Děrgel,
daňový poradce
 
Obecné podmínky tvorby zákonných rezerv
Než se blíže podíváme na zákonnou rezervu na opravy hmotného majetku (dále také jen „HM“), tak věnujeme pár odstavců pěti obecným podmínkám stanoveným ZoR pro všechny typy zákonných rezerv:
 
1. Pro účely daňového přiznání rezervy prověřit
Aby se tvorba zákonných rezerv nestala pouhým daňově optimalizačním nástrojem, je poplatníkům, kteří je tvoří, uložena povinnost, aby v souvislosti s podáním daňového přiznání k dani z příjmů prověřili odůvodněnost tvorby rezervy a její skutečný stav porovnali s výší, kterou lze daňově uplatnit podle ZoR. V případě účetních jednotek tato povinnost
a priori
vyplývá již z pravidel účetní inventarizace.
 
2. Rezervu je nutno zaúčtovat, respektive zaevidovat
Tvorba zákonných rezerv uplatněná jako daňový výdaj (náklad) musí být zaúčtována nebo uvedena v daňové evidenci „podnikajících“ fyzických osob podle § 7b ZDP. Speciální alternativa se týká firem uplatňujících Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (hlavně obchodní společnosti emitující akcie obchodované na regulovaném trhu EU), které nejsou považovány za „účtování“ podle českých předpisů, pro které je stanovena alternativní „prokazatelná evidence rezerv“. Obdobně to platí u rezervy na opravy HM, který je účetně odpisován metodou tzv. komponentního odpisování, kdy účetní předpisy
a priori
brání tvorbě rezervy na opravy daného majetku, jelikož účel rezervy naplňuje speciální odpisování dané komponenty.
 
3. Příslušné výdaje se přednostně hradí z rezerv
Aby nebyla zákonná rezerva tvořena pouze účelově pro daňové účely, ale skutečně našla svůj cíl a byla využita k zamýšlenému účelu, je nutno výdaje (náklady), na jejichž úhradu se rezerva tvořila, přednostně uhradit právě z ní. Jde prakticky o příkaz na povinné čerpání – a tedy snížení zákonné rezervy – což v důsledku znamená navýšení základu daně poplatníka. Proto je rezervu na opravy HM nutno zrušit ve stejném období, kdy pominuly důvody, pro které byla vytvořena, např. v případě prodeje daného HM.
 
4. Při ukončení činnosti se rezerva zruší
Zákonné rezervy se zruší vždy ke dni ukončení „podnikatelské“ činnosti a pachtu obchodního závodu, i ke dni přerušení těchto činností, pokud nejsou obnoveny do termínu pro podání daňového přiznání, dále při vstupu do likvidace nebo při rozhodnutí soudu o prohlášení konkursu dotyčného poplatníka. Při přeměně obchodní
korporace
může pokračovat v tvorbě rezervy nástupnická obchodní
korporace
.
<