Dotazy a odpovědi: Daň z příjmů fyzických osob

Vydáno: 2 minuty čtení

Jsem soudní znalec, vedoucí daňovou evidenci. Za rok 2016 jsem vykázal příjmy a výdaje ve skutečné výši. Ke dni 31. 12. 2016 jsem měl nezaplacené pohledávky ve výši 41 000 Kč. Za rok 2017 jsem přešel na vykazování nákladů tzv. paušálem tj. 40 % z příjmů. Z toho důvodu musím za rok 2016 podat dodatečné daňové přiznání, dodanit uvedené pohledávky a zaplatit dodatečnou daň. Bude podléhat tato dodatečně zaplacená daň z příjmů fyzických osob za rok 2016 sankci ze strany finančního úřadu?

Daň z příjmů fyzických osob
Ing.
Eva
Sedláková
ODPOVĚĎ
Při změně způsobu uplatňování daňových výdajů (tj. ze skutečných na paušální nebo naopak) u příjmů podle § 7 zákona o daních z příjmů, tj. ze samostatné činnosti, musí poplatník upravit základ daně předcházejícího zdaňovacího období podle § 23 odst. 8 zákona o daních z příjmů, tj. obdobně jako v případě ukončení činnosti. Zákon o daních z příjmů v § 23 odst. 8 dále stanoví, že základ daně (dílčí základ daně) se upraví za zdaňovací období předcházející zdaňovacímu období, ve kterém ke změně způsobu uplatňování výdajů došlo; v tomto případě
se má za to, že poplatník není v prodlení,
jestliže podá dodatečné daňové přiznání a zaplatí daň nejpozději do dne, kdy je povinen podat daňové přiznání k dani za zdaňovací období, ve kterém ke změně uplatňování výdajů došlo.
Podá-li poplatník dodatečné daňové přiznání za zdaňovací období 2016 z důvodu změny způsobu uplatňování daňových výdajů, a to na daňovou povinnost vyšší, kterou uhradí do termínu pro podání daňového přiznání za kalendářní rok 2017 (tj. do 3. 4. 2018), nevznikne mu z tohoto důvodu žádná sankce.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů