Dotazy a odpovědi: Daň z příjmů fyzických osob

Vydáno: 1 minuta čtení

Zemědělský podnikatel pobírá dotaci na pozemek – travní plochu. Jde o tzv. jednotnou platbu z plochy, což je vlastně kompenzace za to, aby byla půda udržována v klidu jako zatravněná a nesloužila k zemědělské produkci. Podmínkou této dotace je udržovat travní porost pravidelným sekáním jako zábranu šíření plevelů. Je tato dotace předmětem daně z příjmu nebo jde o příjem od daně osvobozený? S uvedeným udržováním pozemku jsou spojené i doprovodné náklady na používání traktoru, tj. nafta, údržba, oleje, filtry, náhradní nože, klínové řemeny, maziva atd., který však podnikatel nemá vložený v obchodním majetku. Jsou tyto náklady spojené s povinným sekáním pozemků u podnikatele v zemědělství daňovým nákladem?

Daň z příjmů fyzických osob
Ing.
Eva
Sedláková
ODPOVĚĎ
V daném případě jde o provozní dotaci, tj. dotaci na údržbu pozemku, která je zdanitelným příjem zemědělského podnikatele (od daně z příjmů jsou podle § 4 odst. 1 písm. u) zákona o daních z příjmů osvobozeny pouze
dotace
investiční, tj.
dotace
z veřejného zdroje na pořízení hmotného majetku nebo na technické zhodnocení hmotného majetku).
Výdaje spojené s opravami a údržbou traktoru jsou výdaji daňovými v případě, že zemědělský podnikatel zahrne předmětný traktor do obchodního majetku. Důvodem je ustanovení § 25 odst. 1 písm. u) zákona o daních z příjmů, na základě kterého daňovým výdajem nejsou výdaje vynaložené na opravu, údržbu nebo technické zhodnocení majetku sloužícího k činnosti, ze které plyne příjem ze samostatné činnosti, který zemědělský podnikatel nezařadí do obchodního majetku ve smyslu § 4 odst. 4 zákona.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů