Zákon č. 170/2017 Sb. a změny v daňovém řešení nájmu a finančního leasingu, 1. část

Vydáno: 16 minut čtení

V příspěvku se zabýváme vymezením finančního leasingu a daňovým řešením nájemného u operativního leasingu a úplaty u finančního leasingu z hlediska daňově uznatelných výdajů. Pozornost zaměříme na změny, které pro daňové řešení finančního leasingu vyplývají ze zákona č. 170/2017 Sb. V pokračování příspěvku v příštím čísle DHK si ukážeme daňové řešení úplatného nabytí majetku, který je předmětem finančního leasingu a daňové řešení prodeje majetku, který byl předmětem operativního leasingu.

Zákon č. 170/2017 Sb. a změny v daňovém řešení nájmu a finančního leasingu – 1. část
Ing.
Ivan
Macháček
daňový poradce
Finanční leasing v zákonu o daních z příjmů
Obecná společná ustanovení o finančním leasingu nalezneme v § 21d zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“). Zákonem č. 170/2017 Sb. došlo k určitému zpřesnění tohoto ustanovení, přičemž se podle znění bodu 4 přechodných ustanovení k tomuto zákonu ustanovení o finančním leasingu ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona (1. 7. 2017), použije na smlouvy o finančním leasingu, u kterých byl předmět finančního leasingu přenechán ve stavu způsobilém obvyklému užívání přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona (tedy u fyzické osoby od roku 2018 s ohledem na vymezení zdaňovacího období poplatníka daně z příjmů fyzických osob v § 16b ZDP jako kalendářní rok).
Cílem úpravy provedené zákonem č. 170/2017 Sb. je dle znění důvodové zprávy k vládnímu návrhu tohoto zákona potvrdit, že
finanční leasing pro účely daní z příjmů se vztahuje pouze na hmotný majetek odpisovaný podle ZDP
. Účelem je zabránit pořizování prostřednictvím finančního leasingu definovaného pro účely ZDP takového majetku, který není hmotným majetkem podle ZDP a ani není odpisován podle ZDP, včetně majetku, jehož uplatnění v základu daně z příjmů při jeho spotřebě u poplatníka je navázáno na právní předpisy upravující účetnictví.
V následujícím textu uvádí