Otázky a odpovědi: Souběh způsobu uplatnění výdajů u nájmu bytu a domu

Vydáno: 2 minuty čtení

Manželé pronajímají byt ve společném jmění manželů, u kterého uplatňují skutečné výdaje. Manžel zdaňuje ještě podíl z pronájmu domu – vlastní polovinu domu (spolu se sestrou), který nabyl dědictvím a výdaje uplatňuje v paušální výši 30 % z příjmů. Může příjmy z obou pronájmů danit manžel ve svém daňovém přiznání při zachování různých způsobů vykazování výdajů (skutečné výdaje a paušální 30 %)?

Otázky a odpovědi: Souběh způsobu uplatnění výdajů u nájmu bytu a domu
Ing.
Martin
Děrgel
Ne, souběh obou způsobů uplatnění daňových výdajů – paušální
versus
prokázané – není přípustný v rámci jednoho dílčího základu daně z příjmů, zde u příjmů z nájmu podle § 9 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“). Poměrně jasně to vyplývá z ustanovení § 9 odst. 4 ZDP: „
Neuplatní-li poplatník výdaje prokazatelně vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů, může je uplatnit ve výši 30 % z příjmů podle odstavce 1 – poznámka autora: rozumí se u všech příjmů z nájmu podle § 9 odst. 1 ZDP dotyčného poplatníka - nejvýše však do částky 300 000 Kč. …
“. Manžel se tedy musí rozhodnout mezi paušálními a prokázanými (skutečnými) výdaji u všech příjmů z nájmu podle § 9 ZDP, které zdaňuje.
Přičemž příjmy z nájmu zděděného spoluvlastnického podílu na domě musí přiznat ke zdanění pouze on – je výlučným vlastníkem spoluvlastnického podílu (50 %). A to navíc za podmínky stanovené v § 12 odst. 2 ZDP, že příjmy a výdaje jsou rozděleny mezi spoluvlastníky podle jejich spoluvlastnických podílů, jinak mohou spoluvlastníci uplatnit výdaje pouze v prokázané výši. Naproti tomu příjmy z nájmu bytu ve společném jmění manželů může přiznat ke zdanění buď dotyčný manžel, nebo jeho manželka – která není ohledně způsobu uplatnění daňových výdajů vázána volbou manžela u příjmů z nájmu jeho spoluvlastnického podílu na domě.
Pro úplnost dodejme, že souběh obou způsobů uplatnění výdajů u obou nájmů by u dotyčného manžela byl v zásadě možný, ale pouze když by pronajímaný byt nebo spoluvlastnický podíl na domě vložil do svého obchodního majetku pro účely vlastního podnikání, pročež by jeho nájem zdaňoval jako příjem ze samostatné
alias
podnikatelské činnosti v rámci jiného dílčího základu daně z příjmů fyzických osob – podle § 7 ZDP.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů